چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۳۱

آتش در بلوط زارهای دهدز مهار شد