پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۴

آتش سوزی یک کارگاه پوشاک در تهران بدون مصدوم مهار شد