یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۳

آتش گرفتن بارعلوفه باعث مصدوم شدن راننده شد