سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۵۵

آرامش حاکم بر شهرری موجب آمادگی توسعه در زمینه های مختلف می شود

1. آینده‌پژوهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نخستین نشانه‌های جدی تر توجه بشر به آینده در عصر روشنگری دیده می‌شود، دورانی که ... اینها شبیه سازیهایی از یک رویارویی هسته‌ای بودند که احتمالات مختلف را بررسی و موشکافی می‌کردند. شکل کاملتر این مدل‌ها، موجب بوجود آمدن سناریو شدند که امروزه یکی از مهم‌ترین ابزارهای ... هوشیاری نسبت به زمینه‌های آینده پژوهی از همین زمان آغاز شد.

2. نیوزهاب - پسا تحریم موجب شکوفایی دوره علمی جدیدی در ایران می شود

این گزارش می افزاید، در زمینه های دیگر نیز به همین صورت بوده است. برای مثال هنگامی که ایران نتوانست حسگر های تشخیص زمین لرزه وارد کند، دانشمندان ایرانی نمونه ...

3. نیوزهاب - سند راهبردی توسعه فرهنگ در دانشگاه ها تدوین می شود

سند راهبردی توسعه فرهنگ در دانشگاه ها تدوین می شود ... افزود: این سند بعد از تدوین به عنوان پیشنهاد به وزارت علوم ارائه خواهد شد تا در تمامی دانشگاه های کشور اجرایی شود . ... وی خاطرنشان کرد: نمی توان در این زمینه نسخه واحدی برای دانشگاه ها پیچیده شود.

4. نیوزهاب - دانشگاه نباید مورد حکمرانی دیگران قرار گیرد

وی گفت: رتبه تاثیر علم بر توسعه اقتصادی در کشور، قابل قبول نیست و رده خوبی در ... در رده‌های مختلف و تفاهم بین این قشر با دست اندرکاران، مدیران و صنعتگران می ... پلاکارد و برگزاری جلساتی تکراری خلاصه شود بلکه باید فرهنگ، انگیزه ساز و ... از برنامه ریزی های خوب مدیریت دانشگاه صنعتی ارومیه است و باید مدیریت جدید نیز ...

5. ﻧﻘﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺮدم در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬ. ار از ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﮏ ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ، ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ در ﺣﻮزه. ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺸﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮﻗﺮاری اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻣﺮدم ... ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ .... ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ..... دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم.

6. ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ - پرتال جامع علوم انسانی

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﺷﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮده و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده و آراﻣﺶ دروﻧﯽ. (. ﻻاﻗﻞ در ﻇﺎﻫﺮ. ﺑﻪ ) ... ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ .... ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﯽ اﻓﺮاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و. ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ. ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ .... آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.

7. الگوی راهبردی تأمین امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران در قوانین برنامه ی ...

نظریه های امنیت ملی به منظور تانمین امنیت دولت -کشورها در عرصه بین الملل ... راستای تأمین امنیت ملّی، راهبردهای گوناگونی به کارگرفته میشود، راهبردهـایی کـه ... برآنیم تا الگوهای راهبردی تأمین امنیت ملّی در قوانین برنامه ی توسعه ی جمهوری اسلامی ایران را که در سالهای مختلف مبنای عمل دولتها قرار گرفته است مورد مطالعه قرار داده و تحلیـل

8. سال اول | شماره سوم | بهار1391 - دانشگاه تربیت مدرس

پایان نامه ها این ظرفیت را دارند که لوازم و زمینه های نظریه پردازی و تولید. علم بومی و جدید ... گران بهایی که صرف پایان نامه ها می شود را در یک ساختار هم افزا تجمیع کرد و. برای ایجاد و ... است، روان شناسی مهم است- با این وضع حاکم .... نیز به دالیل مختلف حاضر به قبول مسئولیت های. اجرایی و ...... زدن آرام آرام آن به مبانی علوم انسانی، رویکردی.

9. تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی

منظور از صلح و امنیت در روابط بینالملل، آرامش و ثبات در جامعه جهانی اس ت. ... در جهان امروز، صلح نهتنها بهعنوان یک نیاز انسان ها و جوامع تلقی می شود بلکه بهعنوان ... بندهای 2 و 3 ماده 10 منشور ملل متحد، تقویت صلح از طریق توسعه روابط دوستانه بین المللی را بیان می کند که منجر به کاهش علل زمینههای وقوع جنگ و تحکیم صلح جهانی خواهد

10. مديرعامل شركت احداث و توسعه ي ريلي مپنا در گفت وگو با بندر و دريا

خاتم االنبيا )ص( هرگز فني نيست و اين مجموعه آمادگي كامل دارد كه در صورت تأمين مالي. كل پروژه، آن .... تا سال 1394، يک امر حیاتي است و بايد زمینه هاي اجرايي آن، بدون فوت ..... 1- ناهماهنگی دستگاه های مختلف ججهت ...... اس ت كه موجب جابه جايي و انتقال سريع بار مي شود. ...... آنچه تحت عنوان ارزيابي بندر شهيد رجايي با معيارهاي حاكم بر بنادر.

11. دادورزیار - وکیل همراه شما - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه بازار

بانک آراء و نظریه ها ( آراء وحدت رویه ، نظریه های مشورتی ، رویه قضایی ، رای هیات همومی ... و انواع لوایح دفاعیه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن می باشد ، که موجب ... اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ...

12. نجار: آمادگی مقابله با زلزله تهران را نداریم|باور به بحران در مسئولان ...

26 دسامبر 2017 ... نجار: آمادگی مقابله با زلزله تهران را نداریم|باور به بحران در مسئولان وجود ندارد ... راه برای کمک و بازگرداندن آرامش به زلزله‌زدگان بعد از حادثه اسکان موقت آنان است. ... بودن کشور باید فکر بکر و اساسی در زمینه مدیریت بحران کشور انجام شود از آموزش .... اگر وظیفه دستگاه های مختلف تنها به زمان وقوع بحران محدود می شود اما ...

13. تأثیر نظریه کارکردگرایی بر شکل گیری بروکراسی و ساختار ...

كاركردها می تواند در شکل گیری و توسعه بروكراسی سهمی بسزایی داشته باشد. ... اینBalle,1999ادراک می شود و كاغذ بازی های بی حد و حصر را به ذهن متبادر می سازد). (. ... مختلف( بخش ساختاری نظریه وی و تشبیه به یک نظام زیست شناختی، بخش ... رویکرد كاركردی - ساختاری وی، كه بازتابنده شرایط حاكم بر زمانه اش بود، تکوین یافت.

14. فصلنامه شماره 3 مواد مخدر - فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان جدیترین مسئله اجتماعی ایران، وجوه مختلف ... یک مشکل ارتباطی پرداخته شود و راه حل های ارتباطی در این مورد به کار گرفته شوند؛ درحالی که ... تمامی این آسیب ها نه تنها باعث تشدید آسیب های دیگر می شوند بلكه زمینه لازم را برای .... و مبادله افكار و عقاید عمومی در راه توسعه فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی به عهده ...

15. جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران - مطالعات روابط بین الملل

دوام و استمرار هویت فرهنگ ایرانی در طول تاریخ، مدیون گروه های مختلف قومی نظیر ... که مهمترین زمینه برای گسترش روحیه و تمایلات جهان گرایانه در هویت ایرانی را می توان ... فرآیند مطرح می شود، تاثیر جهانی شدن بر هویت های اجتماعی و فرهنگی ملل دیگر و از ..... و اجتماعی، تغییر در شرایط جهانی و توسعه روابط بین فرهنگی، موجب شده تا مردم ...

16. سازمان پدافند غیرعامل کشور قرارگاه پدافند سایبری کشور

تحلیل تفاضل ناممکن منقطع شبکه های فیستلی توسعه یافته با . ... اطالعاتی، به شکلی که موجب بروز یک حادثه سایبری شود نیز تهاجم ... اصول حاکم بر حوزه ... را در کل پیکره کشور و جامعه در دستگاه های مختلف بوجود بیاوریم. ... آرامش بخشی و هدایت افکار عمومی در برابر تهدیدات و ارائه اقتدار پدافند ..... درگوشی های هوشمند موجب می شود.

17. پیامدهای رفتاری برنامه درسی پنهان در آموزش عالی کشاورزی

نتایج تحقیق در حیطه های رفتاری مختلف در قالب جدول هایی ... مذهبی، حضور در جامعه پیرامون دانشگاه، و جو و فضای علمی، فرهنگی و سیاسی حاکم در دانشگاه انجامید. ... برنامه ریزی آموزشی و توسعه برنامه های درسی که به موجب ... توسـعه دوره هـا و برنامه هـای آموزشـی عامـل مهـم ... شـده می توانـد تعبیـر بـه شـکافی شـود کـه نیـل بـه انتظـارات. از پیـش ...

18. سیر تحول وسایل ارتباط جمعی و تاثیر آن بر جامعه ( با نگاه به جامعه ...

13 آگوست 2015 ... برای شناسایی زمینه‌های بهره‌مندی مخاطبان از وسایل ارتباط جمعی تحقیقات ..... ۱۹۶۲ با نشر کتاب‌‌هایی به بررسی زمینه‌‌های مختلف فرهنگ، ارتباطات و وسایل ارتباطی پرداخته بود. ..... دلیل آن ، وجود نیروی انگیزشی پیوند عاطفی است که موجب می شود ..... دیدگاههای نوین جامعه شناسی تأکید زیادی بر نقش باورهای دینی در آرامش ...

19. فشارهای بانک مرکزی دردسر ساز شد - اکو تیتر

12 جولای 2017 ... چرا که مردم سرمایه های خود را با آرامش و ریسک کمتر در این صندوق ها می توانند پس انداز کنند. ... از کشورهای توسعه یافته راه اندازی شده و توانسته است که زمینه های توسعه بخش ... اما مابه التفاوت نرخ سود را در فاصله های زمانی مختلف می پردازند. ... منابع بانکی است موجب می شود که این بانک ها از سوی بانک مرکزی جریمه شوند.

20. دانشگاه علوم پزشکی تهران | اخبار > دکتر سادات سید باقر مداح: مراقبت ...

27 ژانويه 2018 ... وی به عنوان مادر پرستاری نوین ایران شناخته می‌شود و دارای دکتری آموزش پرستاری ..... ایشان الان برای تدریس در دانشگاه های مختلف دعوت می شوند. .... دیدیم که بچه خیلی آرام شد و اصولا نیاز به همین مراقبت عاشقانه داشت. .... علم زمانی حقیقتاً پویا و گویاست که درخدمت انسانیت باشد نه آن که موجب تزلزل روابط انسانی گردد.

21. و اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺎﯾﺪار، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ... اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ، ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن ، اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ ، ﮐﻪ ﺷﺮط اول ﮐﺎر اﺳﺖ . .... اﻧﺪاز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ارزش ﺧﺎﻟﺺ آن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. .... اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎﺑﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، زﯾﺎرﺗﯽ، ..... ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺮدم؛.

22. ناآرامی های اجتماعی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مسأله‌ای که در این تحقیق مطرح می باشد، این است که عوامل ایجاد کننده و فرایند ... و توسعه اقتصادی کشور و در نهایت عدم اعتماد عمومی مردم به دولت می‌شود که این خود مقدمه و منشأ ... سیاسی و آمادگی ساختاری نقش مهمی در عضوگیری متفاوت در بین افراد مختلف داشته به .... مدل نظری تحقیق: با توجه به چارچوب نظری مطرح شده، و با عنایت به زمینه‌های ...

23. final page- 1396-1.indd - مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

20 ژانويه 2016 ... محسن رنانی؛ استاد اقتصاد توسعه، دانشگاه اصفهان ... مباحث حوزۀ سیاست گذاری عمومی ، منتشر می شود. ..... مجموع جامعه هم زمان با احساس آرامش، به سمت اهداف از پیش تعیین شده گام بردارد. ... مدیریت دولتی معطوف به قدرت حاکم است و ساختار محکمی دارد، ...... تل آویو با هدف کسﺐ فناوری پیشرفته در زمینه های مختلﻒ )به خﺼوﺹ ...

24. گونه های در حال ظهور خانواده در تهران | فرهنگ شناسی

گسترش فناوری ها، توسعه و تحول نظام اداری (دولت)، فرایندهای جهانی شدن و توسعه ... از اینرو او می نویسد: نسبت خانواده های هسته ای چنان ناچیز است که موجب می شود انگاره خانواده ... طی دهه های اخیر انبوهی از مطالعات اجتماعی و فرهنگی در زمینه ابعاد مختلف جامعه ایران .... بر شیوه زندگی روستایی و عشایری بر آن حاکم است (مرکز آمار ایران، 1385).

25. دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا - رادیو بین المللی فرانسه

طوفان هر آئینه بزرگ‌تر و سهمگین‌تر می‌شود و اگر اقدامی اساسی و همه جانبه انجام .... های مالی آنها، موجب توسعه بنگاه های تولیدی سودده بخش خصوصی در کشور می شود. در همین حال افزایش تولید ملی شرایط اقتصادی بهتری را در زمینه اشتغال ایجاد می کند و ... از طرفی پول زیاد تقاضای مردم برای خرید کالاها و خدمات مختلف را افزایش می‌دهد و اگر ...

26. شماره بیست و دوم - بانک شهر

واالیی در عرصه جهانی برخوردار بوده و بهبود شرایط حاکم .... و هم زبانی و توسعه بانکداری الکترونیک" بررسی کنند. ... می شود و این در کنار سایر پروژه های عمرانی و فرهنگی ... شهر ارتباط با همه کالنشهرها و پروژه های مختلف است، .... و کارکنان کیفی با تحصیالت و تجارب ارزشمند، در زمینه ..... مدیرعامل بانک شهر از آمادگی کامل این بانک در.

27. سياستهاي حكومت پهلوي - پهلوی ها | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

بنابراین از سال 1300 به بعد ، شهرنشینی به دو مرحله تقسیم می شود: 1- از 1300 تا زمان ... پراکندگی جمعیت ناشی از شرایط اقلیمی ، آثار بازدارنده ای بر توسعه روستایی و در .... هر چند در 16 سال سلطنت رضاشاه اقدامات مهمی در زمینه راه ها انجام گرفت ولی بجز ..... خلاصه آنکه ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی قبل از انقلاب اسلامی موجب ...

28. آرامش حاکم بر ری موجب توسعه در زمینه‌های مختلف می‌شود

فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: آرامش حاکم بر شهرری موجب آمادگی توسعه در زمینه‌های ...

29. امنیت و آرامش حاکم بر جامعه نتیجه کار خوب دستگاه قضایی است

امنیت و آرامش حاکم بر ... قضا در حوزه های مختلف به ... موجب گرانی می شود ...

30. آسیب شناسی فرهنگی فن آوری های مدرن در خانواده و نقش رسانه ...

هم‌چنین در زمینه‌های مختلف، جای‌گزین انسان‏ها و نهادهایی مانند خانواده می‌شود و نقش افراد و کارکرد نهادها و گروه‏های مختلف را ایفا می‌کند؛ بیشتر ارتباطات انسانی را برقرار، و زندگی جمعی و گروهی را تضعیف می‌کند.

31. توسعه پایدار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

توسعه پایدار فرایندی است که آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می‌شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می‌سازد.

32. ایران جزو ۱۰ کشور نخست به لحاظ میزان افسردگی است

... بیشتر می‌شود که در ... های مختلف و ناکامی‌ها در فرد ... شرایط حاکم بر ...

33. تحقیق درباره ی آمادگی دفاعی + دانلود فایل - کافه لینک

... در زمینه های مختلف ... می شود سلاحهای موجود در ... توسعه بوده و موجب ...

34. ایرنا - تولید انرژی های تجدیدپذیر در ایران و برنامه های ...

در راستای دستیابی به توسعه پایدار، اقدام های مهمی در توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر انجام شده است که در تیرماه 1394 شاهد به وقوع پیوستن رویداد مهمی در زمینه تجدیدپذیرها در کشورمان بوده ایم.

35. کاربرد قرارداد مشارکت مدنی | اصول حاکم بر قراردادهای ...

در صورت بروز مشکل در زمینه تنظیم قرارداد می توانید از مشاوره حقوقی وکیل تنظیم قراردادها مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

36. کشف جسد مومیایی شده در شهرری متعلق به رضاخان است؟

... نشان می دهد در جریان توسعه این ... شهرری نیز در این زمینه ... می شود. اگرچه با ...

37. تحلیل نشریه سپاه از زمینه‌های جغرافیایی بحران در استان ...

علاوه بر این قومیت‌های مختلف ترک، لر، فارس و عرب با جمعیت قابل توجه و گویش‌های مختلف و وجود بیش از چهار هزار و ۳۰۰ روستای مسکونی با خرده فرهنگ‌های متمایز، موجب شکل‌گیری اختلافات فرهنگی شدیدی در استان فارس شده است.

38. رئیس جمهوری چین برنامه‌های سیاسی و اقتصادی خود را تشریح ...

در زمینه سیاسی، آقای شی در سخنرانی خود بارها از جمهوری خلق چین به عنوان "یک قدرت بزرگ" و "کشوری نیرومند" نام برد در حالیکه در گذشته، رهبران جمهوری خلق چین معمولا این کشور را کشوری فقیر و نیازمند تلاش همه‌جانبه برای توسعه معرفی می‌کردند.

39. قیمت نفت و مرگ ژنرال خلیفه حفتر رهبر ارتش ملی لیبی

... پیش بینی های این سازمان در زمینه عرضه ... نیروی حاکم بر مناطق ... می شود ؟ كليه حقوق ...

40. برنامه ششم توسعه - ایسنا

... حاکم بر اقتصاد و ... های ذیربط در جنگل موجب می ... کشور در زمینه توسعه و ...

41. نقش مدیریت سیاسی در همگرایی و واگرایی قومی در ایران ...

... را در استان های مختلف ... می شود و ه بسا در ... موجب امید و رشد و توسعه ...

42. انتخاب فرماندار بناب در هاله ای از ابهام!‏

... دولت در استان برگزار می‌‏شود و ... حاکم بر ‏کشور ... در زمینه‌های مختلف ...

43. همایش عفاف و حجاب در طارم برگزار می‌شود | ایکنا | خبروان

... دستگاه‌های اجرایی مختلف ... در-طارم-برگزار-می‌شود ... بر دستگاه‌ها در زمینه ...

44. پوتین: حملات بیشتر موشکی به سوریه موجب هرج‌ومرج‌ بین ...

... المللی می‌شود . ... در این زمینه ... ارتش بشار اسد می‌دانند، موجب شد تا ...

45. جهانی‌شدن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در سال‌های ... تغییر نظریه‌های حاکم بر ... این بعد از جهانی شدن موجب می‌شود که افراد و ...

46. دروس آمادگی دفاعی وتحقیق درباره موضوع امنیت

... نیز شامل می شود؟ در ... می شود آیا بین ابعاد مختلف ... ناامنی در زمینه های ...

47. تحصیلات عالی و توسعه ملی! - روزنامه افغانستان

... حاکم بر پدیده-های ... و در این زمینه نیز می ... توسعه ملی که ابعاد مختلف ...

48. شهرداری در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... خود در حوزه‌های مختلف ... می‌باشد؛ که موجب می‌شود ... مالی حاکم بر این ...

49. کلینیک تخصصی سرطان در تبریز از سوی اوقاف آذربایجان شرقی ...

... می‌شود خبرگزاری ... در زمینه های مختلف کمک ... مهمی موجب تحول در فضای حاکم بر ...

50. چطور بر روند تحصیلی دانش‌آموزان نظارت داشته باشیم؟

... مهمی در حفظ آرامش و ... می‌شود. در حل ... اولیه را در زمینه‌های مختلف، تا حد ...

51. آذربایجان شرقی

... حاکم بر جامعه در ... گیری در حال توسعه می ... های متخلف در این زمینه ...

52. امنیت و آرامش کشور مرهون مجاهدت‌های هزاران مامور نیروی ...

تاثیر منفی رفتارهای رسانه‌های تندرو بر ... تر می‌شود ... در حوزه های مختلف ...

53. فیش‌های سکینه الهی - KHAMENEI.IR

سکینه الهی موجب افزایش ایمان می شود. ... حاکم بر دستگاه ... را در زمینه‌های مختلف به ...

54. فیش‌های آرامش سیاسی - KHAMENEI.IR

... که آمادگی‌های خود ... را در زمینه‌های مختلف به ... و نه می‌شود عدالت را در ...

55. کاهش جمعیت شتر در ایران؛ بلای جان صنعت بیمه - BBC News فارسی

... دیه در سال‌های ... باز می‌شود. ایمیل. همرسانی در ... که بر بازار حاکم است ...

56. آیا بارور کردن مصنوعی ابرها چاره‌ای برای خشکسالی است؟ # ...

خشکسالی از پدیده‌های طبیعی محسوب می‌شود ... در این زمینه ... های کشورهای توسعه ...

57. نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد اقتصاد | دانلود رایگان نمونه ...

... حاکم بر کشورها و ... می­ گیرد و در آن زمینه، رشد ارزش افزوده در تولید بخش ­های اقتصاد ...

58. «اینترنت اشیاء» چیست و چه چالش‌هایی را به همراه دارد؟

... می‌شود که لزوم آمادگی و ... در زمینه­ توسعه ... بر عرصه‌های مختلف ...

59. مطالبه «اقتصادِ بدون برجام»|مهم‌ترین خواسته‌ تولیدکنندگان ...

دولت های مختلف با ... و حاکم شدن آرامش و ثبات بر ... شود. در واقع ظرفیت های ...

60. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه

اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه ... تا در گروه‌های مختلف ... آن حاکم شود، می ...

61. احزاب سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی ایران: مطالعه موردی ...

... خاص حاکم بر ... مهم توسعه سیاسی محقق می‌شود. ... در زمینه های مختلف ...

62. تحلیل نشریه سپاه از زمینه‌های جغرافیایی بحران در استان فارس

علاوه بر این قومیت‌های مختلف ترک ... در چنین زمینه‌های ... تر می‌شود. «توسعه ...

63. کامپوزیت چیست - daryapolymer.com

... شکل های خمشی در مسیر می شود و ... در بر می ‌گیرد و یک ... در زمینه تولیدات مختلف ...

64. آیا برجام به خط پایان رسیده‌است؟

... حاکم بر جمهوری ... های اسرائیل از آمادگی برای ... می‌شود. در چنان ...

65. بیانیه‌های جبهه ملی ایران (۱۳۸۳) - ویکی‌نبشته

... نباشد، ملت حاکم بر ... می‌شود، مبالغی فوق ... و منفی را در زمینه‌های ...

66. برگزاری نشست مشترک دانشکده بهداشت با معاونت بهداشت دانشگاه

دانشکده بهداشت احساس می کند از جهات مختلف ... می شود و در ... در زمینه های ...

67. کار آفرینی و نقش آن در توسعه اقتصادی روستاهای ایران ...

... مختلف در زمینه توسعه ... شهرها می‌شود. · چالش های توسعه ... حاکم بر اذهان ...

68. آموزش :جامعه مدنی و دموکراسی

... در آمیخته می شود. ... رویه های دموکراتیک در زمینه ... در مکزیک گروه های حاکم ...

69. مقالات - مشهد (amniat omoomi)

... شناخته می شود. ... در زمینه های مختلف در ... اجتماعی حاکم بر آن می ...

70. آمادگی قزوین برای احداث کارخانه کاشی در افغانستان – انجمن ...

... در ایران توسعه ... های مختلف ... قزوینی در هتل مرمر برگزار می شود. ...

71. جستار - آرامش سیاسی - KHAMENEI.IR

... خود را در زمینه‌های مختلف به ... نشاط و آرامش‌ را بر ... می‌شود که چیزی در ...

72. دیدگاه‌ها؛ اعتصاب در بازار

... در اجرای قانون تن می ... که در زمینه‌های دیگر اقتصادی شفافیت حاکم شود ...

73. روش های راه اندازی و توسعه ی تعاونی ها

روش های راه اندازی و توسعه ... در موارد زیر منعقد می شود: ... های حاکم بر آن ...

74. بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون ...

... است که بر آن حاکم می ... آن در زمینة توسعه ... در نظام­های مختلف ...

75. همبستگی قناعت و آرامش روان از منظر امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

بر اساس آموزه‌های علوی به‌ویژه در نهج‌البلاغه بین قناعت و آرامش همبستگی وجود دارد؛ به این معنا که هرچه روحیه قناعت‌جویی در آدمی بالاتر رود میزان نگرانی‌های مخرب او کمتر شده و زندگی او معنادار می‌شود.

76. دنیای مقاله - پایان نامه - پرسشنامه وپروپوزال - توسعه ...

... در تمام زمینه‌ها حل می‌شود. ... حاکم بر شهرهای ... و نقش آن در طرح‌های توسعه شهری ...