پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۱۸

آزمون و عزت اللهی به تمرینات تیم ملی اضافه شدند حضور ساکت و غیبت پورعلی ...