دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۸

آسیب جانی 2.78 میلیون کارگر در جهان بر اثر حوادث و بیماری های شغلی