سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۴

آغاز روز و پایان آن بهترین وقت ذکر و دعا است