یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۵۷

آغاز روز و پایان آن بهترین وقت ذکر و دعا است