یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۸

آغاز نشست چهارجانبه صلح افغانستان در ترکیه