چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۲

آماده باش بیمارستان های سمنان چند روز قبل از چهارشنبه آخر سال آموزش امداد گروهی در مدارس انجام شد