چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۱۷

آمادگی 130 پایگاه دارای مجوز برای جمع آوری زکات فطره و کفارات