پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۰

آیا در هر شرایطی باید اصلاح قیمت ها را اصلاح کرد؟