سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۰

آیا مردم آمریکا گرسنه نیستند؟