یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۱۵

آیا مردم آمریکا گرسنه نیستند؟