دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۵۹

آینده نگری فعالیت های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد

1. آینده‌نگری فعالیت‌های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد - IQNA

1 روز پیش ... گروه اجتماعی- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: آینده‌نگری نسبت به فعالیت‌های فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد و ...

2. آینده نگری فعالیت های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد - ایکنا | خبر فارسی

1 روز پیش ... گروه اجتماعی- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: آینده نگری نسبت به فعالیت های فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد و ...

3. آینده‌نگری فعالیت‌های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد - ایکنا - خبربان

1 روز پیش ... وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که ثمره فعالیت‌های فرهنگی در طولانی مدت چه تأثیری خواهد داشت، افزود: طبیعتا ضرورت آینده‌نگری نسبت ...

4. آینده نگاری

در جهان به شدت متحول و رقابتی امروز، فناوری های نرم و مزیتهای معنوی و فرهنگی به تدریج ... فعلی مورد قبول قرار می گیرد و در موج سوم به تغییر برای انطباق با محیط آینده ... به طوری که در آینده نگاری، جوامع و سازمانها با تعامل و هم اندیشی و به دور از هرگونه بخشی نگری ..... عطاری: به نظر من فرایند آینده نگاری آینده مورد توجه قرار گیرد.

5. مقدمه ای برای همه آینده نگری ها؛ دکتر رضا داوری اردکانی - فرهنگستان علوم

«این یادداشت دستورالعمل آینده نگری نیست بلکه در آن به چیستی آینده نگری و شرایط ... نوشته برای اهل آینده نگری چندان اهمیت دارد که اگر تا کنون به آن توجه نداشته اند و ... برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است البته برنامه آینده براساس علم و ... معینی که در آن تمامیت آینده مورد مطالعه قرار گیرد وجود ندارد و چگونه تمامیت چیزی ...

6. طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی - ResearchGate

شناسی ضرورت توجه به اصطالح. شناسی این ... ها و تفاوت. های، روابط اعم و اخص، و قلمروی فعالیت آینده. پژوهی و. آینده. نگاری نیز ارائه شده است. ... گرایانه مورد تحلیل قرار دهد . واژ. ه. های. كلیدی: آینده. شناسی، آینده. پژوهی. ، آینده ..... نگر در بستر بشری یا سنن و ... های. مختلف روش. هایی را از میان این طیف به کار می. گیرد. خزایی )نقل در فاطمی.

7. اهمیت و نقش فرهنگ درزندگی انسان - وزارت دولت در امور پارلمانی

15 آگوست 2017 ... با دگرگوني هاي فرهنگي مسير جوامع به سوي آينده روشن مي شود و جرقه هاي ... اجازه دهيم که اين فرهنگ در تعامل مثبت با فرهنگ ها و باورهاي ديگر قرار گيرد. ... بنابراين بررسي وضعيت هر جامعه با توجه به ويژگي هاي فرهنگي آن جامعه ممکن مي گردد. ... و برداشت هاي محدود نگر ديني از مسير تکامل و ترقي به انحراف کشانيديم.

8. آينده نگري مدرن - سام قندچی

برای اطلاعت بیشتر درباره آینده نگری مدرن به کتاب The Future File اثر Paul ... جامعه صنعتی باعث شد که پتانسیل های عظیمی برای ساختمان جامعه آینده شکل گیرد. ... این نوع سوأل در مورد آینده، یعنی اینکه به احتمال قوی چه اتفاقی خواهد افتاد، کمتر مورد توجه .... مثلأ یک نمونه خوب از عملکرد آینده نگری مشارکتی در فعالیت برای طرح رأی ...

9. Untitled - ایرانداک

همچنین، پیش نیاز طراحی موفقیت آمیز فعالیت های آینده نگاری، درکی ... سیاستگذاری و توسعه فرهنگ آینده نگاری، دارای وزن بالایی می باشند و وضعیت تحقق آنها مناسب بوده ... مورد توجه قرار می دهد ( 2003, Georghiou). .... آینده نگر، تدوین و اجرای سیاست ها و باز تنظیم (ارزیابی سیاست ها ... تقسیم بندی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

10. آینده‌پژوهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نخستین نشانه‌های جدی تر توجه بشر به آینده در عصر روشنگری دیده می‌شود، دورانی که ... نحستین فعالیت آینده پژوهی در قالب یک بررسی علمی در سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ .... واکاوی پیشران‌ها; سناریو پردازی; چشم‌انداز سازی; نقشه راه; پس نگری; مدل‌سازی .... و مورد پذیرش همگانی قرار گیرد؛ درست همان‌طور که تفکر دربارهٔ گذشته و حال چنین شده‌است.

11. نگاری ی تطبیقی اثرات سیاستی آینده بررس علم، فناوری و نوآوری

23 ژوئن 2017 ... همچنین، پیش. نیاز طراحی موفقیت. آمیز فعالیت. های آینده. نگاری، درک ..... ها قرار می. گیرند. ) Amanatidou and Guy, 2008. (. از دیگر پژوهش. های حاضر در .... سازی سیاست: یادگیری جمعی و خلح دانش، توسعه فرهنگ ... با توجه به این فرض که بخش اعظم آینده .... مورد استفاده قرار گرفت و توان بالقوه علمی و فناورانه هر منطقه.

12. اصل مقاله (4743 K) - مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرآیند تأثیر گذاری فرهنگ ملی در ابعاد .... طرح ساختار سازمانی، تکنولوژیهای بکار گرفته شده و فعالیتهای راهبردی) راشکل ..... توجه دارد. در فرهنگهایی که آینده نگری مورد تأکید قرار می گیرد، صرفه جویی و.

13. Untitled - ایرانداک

همچنین، پیش نیاز طراحی موفقیت آمیز فعالیت های آینده نگاری، درکی ... سیاستگذاری و توسعه فرهنگ آینده نگاری، دارای وزن بالایی می باشند و وضعیت تحقق آنها مناسب بوده ... مورد توجه قرار می دهد ( 2003, Georghiou). .... آینده نگر، تدوین و اجرای سیاست ها و باز تنظیم (ارزیابی سیاست ها ... تقسیم بندی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

14. الزامات مديريتي تحول بنيادين در آموزش و پرورش

آن در ش وراي عالي انقالب فرهنگي، اين س ند تحول آفرين جهت اجرا به ... رفيع تر برخوردار ش ده و مورد توجه جدي صاحب نظران و نظريه پردازان علوم اجتماعي، .... همه جانبه، نظام مند و سيستمي، آينده نگر، مبتني بر آموزه هاي وحياني و معارف اسالمي ..... در تدوين استراتژي، نيروها قبل از عمل قرار مي گيرند و در اجرا، مديريت بر نيروها. به هنگام ...

15. آینده پژوهی - مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

با توجه به این آینده نگری، توصیه می شود سازمان های. تصمیم گیر در ... ویژگی هاي آن. است. انقالب ارتباطات و اطالعات، به سرعت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست جهان. 1. .... مجریه مورد اسـتفاده قـرار گیرد، تا بهره وری داخلی را بهبود بخشـد، خدمات. عمومی را ارائه دهد یا ... فرایندهـاي تجاري خود را جهـت خرید، فروش و فعالیت هـاي دروني، بهبود. ؛ بنابراین ...

16. اﺳﺘﺎن : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ،اي ﻧﮕﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﯾﻨﺪه

19 ا کتبر 2014 ... ﺗﻮﺳﻌﻪ، داراي ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎ ﻓﺮﺻـﺖ. ﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﯽ، ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ..... ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ . در اﯾﻦ روش. ﻫﺎ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ. آﯾﻨﺪه در اﻣﺘ ...... ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﯾﻨـﺪه. ﻧﮕـﺎري. ﻣﻼﺣﻈـﻪ. زﯾـﺎدي. در ﺧﺼـﻮص. ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن در ﺳﺎﺧﺖ ... آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي. ﯽﻣ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎي اﺻـﻠﯽ آن ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن، ذﯾﻨﻔﻌـﺎن و. يذ.

17. طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی - ResearchGate

شناسی ضرورت توجه به اصطالح. شناسی این ... ها و تفاوت. های، روابط اعم و اخص، و قلمروی فعالیت آینده. پژوهی و. آینده. نگاری نیز ارائه شده است. ... گرایانه مورد تحلیل قرار دهد . واژ. ه. های. كلیدی: آینده. شناسی، آینده. پژوهی. ، آینده ..... نگر در بستر بشری یا سنن و ... های. مختلف روش. هایی را از میان این طیف به کار می. گیرد. خزایی )نقل در فاطمی.

18. Untitled

قابلیت های آینده نگاری و ویژگی های دانش و روش های مورد استفاده در آن به مرحله ای رسیده است که به عنوان ... امروزه، آینده نگاری به ویژه در حوزه علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توسعه و تکامل ... و آینده نگری این موضوع را با ارائه مجموعه هایی از مهارت ها و ... توسط ۳۰ درصد عموم مردم، مورد استفاده قرار می گیرند نرم افزارها نیز باید این ...

19. در برنامه های فرهنگی از فعالیت های ویترینی باید پرهیز کرد.

8 جولای 2018 ... فعال فرهنگی دانشگاه نیما مطرح کرد: : فعال فرهنگی دانشگاه نیما در نشست ... امروز بر سر دو راهی حق و باطل قرار داریم آنانی که به وجود آب اطمینان دارند تشنه نمی مانند. ... برنامه های فرهنگی باید آینده نگری شود و به تاثیرهای پس از برگزاری توجه ... های فرهنگی به صورت شبکه ای صورت گیرد فرصت انتقال تجارب برای ...

20. تبیین شاخص‌های والدگری موفق دوره نوجوانی در نمونه هایی از خانواده های

در خانواده شکل می گیرد و سالمت آن ها به میزان زیادی تحت. تأثیر تعامل نوجوان ... رفتار و فعالیت های فرزندان از طرف والدین اطالق می گردد )9(. اگرچه پیدا ... از فرهنگ ایران مورد غفلت قرار گرفته است. فرهنگ ... قرار دارد. و در آموزش والدگری این مسئله مورد تأکید و توجه زیاد است ..... آینده نگری برای فرزند، درونی کردن عادات رفتاری. مناسب در ...

21. ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ: ﭼﺎﻟﺶ

ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫﺎی. ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ ﻫﻤـــﻮﺍﺭﻩ ﯾﮑـــﯽ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ .... ﻫﺎ ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی. ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻭ ...) ﺩﺭ ﻫــﺮ ﯾــﮏ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ. ﻫــﺎ. ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ..... ﻣﻘـﺎﻻﺗﯽ ﺩﺭ ﺑـﺎﺏ ﺁﯾﻨـﺪﻩ. ﻧﮕﺮی، ﻣﻘﺎﻟـﻪ. ی ﺑـﺎﺯﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﯾـﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳـﺖ. ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺍﺭﻭﭘـﺎ ﻭ ﻧﻘـﺶ.

22. ارائه تصویر آینده سازمان با استفاده از رویکرد آینده پژوهی: ) مورد مطالع

سناریوها موجب تمرکز توجه ما بر روی نقاط انشعاب مسیر. آینده و رویدادهای بالقوه .... ذینفعان چه کمک ها و فعالیت هایی در جهت شکل دهی آینده های بالقوه. برای استراتژی ... بکارگیری روش آینده پژوهی پس نگری برای برنامه ریزی شهری پایدار. استراتژیک ... و می تواند برای سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد آینده پژوهی صورت. گرفته برای ...

23. مزدم محلی پذیزی راهکارهای تقویت مشارکت تزرسی حوضه های آتخیز جامع ...

بلکه توانایی اجرایی و اقتصادی آنها نیز در خدمت پروژه قرار می گیرد . ... از انجام فعالیت ها و برنامه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی - اجتماعی دارد، شدید مورد توجه برنامه ... مسئله مشارکت مردمی بعنوان یک ضرورت آنچنان اهمیت یافته که مورد توجه سازمانهای بین .... پژوهش های علمی با توجه به پیوند میان علوم طبیعی، آموزش، فرهنگ، ارتباطات و ...

24. 19-بررسي و تدوين اصول و مباني مديريت تحول فرهنگي - شورای عالی ...

ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدد، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﺮﺑﻮﻃ. ﺣﻪ. در. ﻮزه ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ... ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺳﺘﻠﺰ. اﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ... آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪه آل ﺑﺮاي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻮل ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮل ... ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻼن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺗﺒﯿـﯿﻦ، ﺗـﺪوﯾﻦ و ... ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه. ، ) . -4.

25. دانلود فايل : modiriyate strategy.doc

لذا بعلت عدم حم ايت مناسب و درك درست در انجام پروژه ها فعاليتهاي انجام پذيرفته ... اصولاً ويژه گيهاي افراد موفق آينده نگري آنها ميباشد كه اين افراد با خلق آينده و نه با ... مي گيرند در حال حاضر كه اين برنامه ريزي ها مورد استقبال سازمانها قرار گرفته است . ...... آيد معهذا در اجراي برنامه مي بايستي توجه كافي به فرهنگ سازمان و شرايط فرهنگي  ...

26. ماهنامه فناوری نانو - شماره ۲۰۸ - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

این گزارش كه به گزارش »نانو2« موسوم است به بررسی پيشرفت های علم. وفناوری نانو در دهه ... موضوع و دورنمای آن در دهه آینده می پردازد. ... توجه بیشــتر قرار گیرد. در همین ... مورد توجه قــرار می دادند، کمتر بــه فناوری نانو ... به جای اتکا به رويکرد حل مســئله گذشــته نگر، .... دامنه اجرا/ مثال هایی از فعاليت های مدیریت ریسک/ رویکرد اجرا.

27. مقدمه ای بر RCM - ase.sbu.ac.ir

مدیریت امور فرهنگی, Expand مدیریت امور فرهنگی .... مطالعات در مورد استفاده ار نت بر پایه قابلیت اطمینان (RCM) از سال 1965 و در صنایع هوانوردی آغاز شد. ... نمودار واني شكل را درنظر مي گرفت اكنون كارايي كمي دارند، درحالي كه در نت مبتني بر قابليت اطمينان هر شش الگو مورد توجه قرار مي گيرد. ... 1- فعاليت هاي پيش اقدام ( آينده نگر).

28. تفکر و برنامه ریزی راهبردی: | ره توشه سایت شخصی احمدرضا هدایتی

تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها هستید.

29. مدیریت تفاوت های فرهنگی | فرهنگ شناسی

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved.

30. طرح ایجاد اقامتگاههای بوم گردی | مشاوره طرح توجیهی و امکان ...

طرح ایجاد اقامتگاههای بوم گردی اقامتگاه بوم گردی نوعی از محل های اسکان برای مسافران ...

31. خراسان جنوبی | شماره :19861 | تاریخ 1397/4/19

یکشنبه شب و روز گذشته همه جای خراسان جنوبی عزادار صادق آل پیامبر(ع) بود و پرچم های عزا ...

32. نگاهی اجمالی به تعاریف و انواع دسته بندی سامانه (سیستم یا ...

× مقدمه : نتایج بررسی عملکرد نظام اداری کشور طی سال های گذشته حاکی از وجود کاستی‌ها و ...

33. فرهنگ سازمانی - shn.umsha.ac.ir

3ـ فرهنگ اجتماعی است عادتهای فرهنگی، ریشه‌های ... مورد توجه قرار گیرد ... آینده‌نگری ...

34. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ...

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در ...

35. انسان‌شناسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آغاز علم مردم‌شناسی را باید در نیمهٔ قرن نوزدهم قرار داد. در این زمان است که برای ...

36. جستار - دشمن‌شناسی - KHAMENEI.IR

من البتّه نمیخواهم وقت را حالا صرف پاسخگویی به اباطیل و یاوه‌گویی‌های این رئیس ...

37. اقناع - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اقناع نقطه اوج مبحث ارتباطات است. مصدر آن قناعت است و قناعت یعنی بسندگی، سیری، اشباع ...

38. چكيده: - conf.semnan.ac.ir

محسن تبریزی در تعریف مشارکت، بر ارادی بودن فعالیت های ... های فرهنگی ... مورد توجه قرار ...

39. اعضای باشگاه مدیران ایران - modiriran.ir

فرم ثبت نام در باشگاه مدیران ایران و عضویت یکساله.

40. اخبار آموزش و پرورش - apahkam.ir

خبرهای فوری. دوره آموزشی غیر حضوری ویژه معلمان شیمی سرپرست بخش; برنامه های جدید دوره ...

41. عشق های بی هدف را چگونه فراموش کنیم؟ | شهر سوال

شهر سوال ـ خدا را شكر در خانواده‌اي بزرگ شدم كه نه مشكل مالی داریم و نه مشكل ظاهري و یا ...

42. مرکز پژوهشها - سیاست های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم ...

سیاست های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) 5نقل از شماره 17995 ـ 15/9/1385 روزنامه ...

43. فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اکنون نوبت آن است که مسئولان نظام در قوای سه ...

44. سیر مطالعاتی :: بیان معنوی - ناشر آثار استاد پناهیان

سیر مطالعاتی. در این صفحه که به مرور تکمیل می‌شود، تلاش می‌کنیم با توجه به «اهمیت و ...

45. مرکز پژوهشها - سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

46. نظرات داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد گرایشهای مختلف رشته ...

مهدی به معصومه : 1394/02/22. سلام برای مشاهده نتایج به یکی از این سه مورد یعنی شماره داوطلبی ...

47. رسانه خبری تحلیلی گفت و گو

آقای حضرتی،شمادرمجلس چکارکردید.که اکنون قصد مدیریت و رتق وفتق امورکشور را دارید؟

48. کناف,کناف سقف,سقف کاذب,اجرای کناف,اجرای سقف کاذب,قیمت سقف ...

{plusone} ما را در گوگل + محبوب کنید. استفاده از پانل های پی وی سی در سقف کاذب : از مزایای این ...

49. صدای مردم: مجله اینترنتی اسرارنامه

صدای مردم - مجله اینترنتی اسرارنامه دربخش های (رویدادها - چای داغ - کاغذ کاهی - سبک ...

50. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی ...

توجّه: برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد ...

51. راه درمان اعتیاد به فیلم های مستهجن چیست؟ | شهر سوال

با سلام اگر اقعا این گونه باشد که دیدن صحنه های سانسور شده به قصد لذت شهوانی نباشد و ...

52. اندیشکده برهان

چرا دولت تاکنون نتوانسته قیمت دلار را کاهش دهد؟ استقلال در اندیشه‌ی رهبران فکری ...

53. جزئیات جرایم نقدی صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی تصویب شد ...

از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است ارزش تک تک گونه های کشور ما بیش از اینهاست وقتی ...