جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۱۰

آینده نگری فعالیت های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد

1. فصل نامه توسعه و آينده پژوهي - شماره دوم - سازمان مديريت استان كردستان

برنامـه ریـزی، مرکـز آمـوزش و پژوهـش هـای توسـعه و آینـده نگـری. کدپســتی: ... توجـه بـه تأکیـد فناوری هـای نویـن بـر فعالیت هـای خـرد و. متوســط، ... ارتقـای فرهنـگ آینده نگـری اشـاره دارد و نیـز بـه بررسـی. پیشــینه ... 5 ســاله را موردتوجــه قــرار داده اســت کــه بــه ترتیــب بــه ..... کار آینده نگــري نظــام تدبیــر کشــور قــرار گیرنـــد، نـــه از.

2. Page 1 پامفا ۱۴۰۴ : نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی پامفا ۱۴۰۴ ...

واژگان کلیدی : آینده اندیشی، پیش نگری، آینده نگاری، مدل های .... ترویج فرهنگ آینده اندیشی صورت پذیرفت. ... در این زمینه صورت گرفت می توان به انتشار برخی کتب و برگزاری ایران ۱۴۰۴ (پامفا ۱۴۰۴) در نظر گرفته شد، مورد استفاده قرار گیرد. ... با توجه به آنکه در همه فعالیتهای آینده نگاری، معمولا یک نهاد موثر تنها در زمینه بهره گیری ...

3. شاخص ها و متغیرهای پیوست فرهنگی در الگوی ... - پرتال جامع علوم انسانی

شاخص های مذکور در ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و طرح های شهری مورد بررسی قرار گرفت. سپس تفاوت ... فعالیت بدون توجه به زمینه های فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی بود. ... اجرای طرح ها است، هدف، دستیابی به مدلی واقع گرا، جامع نگر و آینده نگر است که در ... مشارکت مردم در توسعه تحقق یابد، نیازهای مردم در اولویت قرار گیرد، و فرایندی.

4. طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی - آینده پژوهی مدیریت

شناسی ضرورت توجه به اصطالح. شناسی این ... ها و تفاوت. های، روابط اعم و اخص، و قلمروی فعالیت آینده. پژوهی و. آینده. نگاری نیز ارائه شده است. ... گرایانه مورد تحلیل قرار دهد . واژ. ه. های. كلیدی: آینده. شناسی، آینده. پژوهی. ، آینده ..... نگر در بستر بشری یا سنن و ... های. مختلف روش. هایی را از میان این طیف به کار می. گیرد. خزایی )نقل در فاطمی.

5. آینده پژوهی - مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

با توجه به این آینده نگری، توصیه می شود سازمان های. تصمیم گیر در ... ویژگی هاي آن. است. انقالب ارتباطات و اطالعات، به سرعت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست جهان. 1. .... مجریه مورد اسـتفاده قـرار گیرد، تا بهره وری داخلی را بهبود بخشـد، خدمات. عمومی را ارائه دهد یا ... فرایندهـاي تجاري خود را جهـت خرید، فروش و فعالیت هـاي دروني، بهبود. ؛ بنابراین ...

6. دراﻳﺮان ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﻫﺎ اﻳ

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. ، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. *. داﻧﺸﻴﺎر و. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ... ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ. ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ از. ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان. ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن وﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ در .... ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ. ؛. -. ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه.

7. کتابچه آهوزشی پژوهی آینده هفاهین، رویکردها و کاربست ، هبانی دانشگاه ع

انواع رویکردهای آینده نگری . ... فرهنگی به آینده ............. طبقه بندی روش های آینده پژوهی : انواع آینده پژوهی (رویکردها) . ..... مورد توجه قرار گرفته است. ... تمرکز فعالیت آینده نگاری بر فناوری های نوظهور، یعنی تمرکز بر فناوری هایی است که .... و پیاده سازی یک برنامه ی آینده نگاری و توجه به نتایج و اهداف آن، باید مد نظر این مفهوم قرار گیرد.

8. تدوين سيستم خط مشي گذاري فرهنگي آينده نگر با استفاده از هم افزائي ...

امام، 306 :1378( و با توجه به اينكه آينده فرهنگ ها عميقاً بستگي به سياست هاي ... مد نظر قرار مي گيرد و در بحث از محتواي خط مشي، نتايج گزينه هاي خط مشي )از طريق ... لذا خط مشي عمومي مي تواند به عنوان ترجيحات و ارزش هاي نخبگان حاكم مورد بررسي .... مدل تغييرات جزئي و تدريجي، خط مش ي عمومي را به عنوان تداوم فعاليت هاي گذشته.

9. پضوهي با رویکزد آینده در انقالب اسالمي شده شی فزهنگي یر بزنامه نظام

فرهنگ دارد. آینده پژوهی نیازمند، توجه به ارزشها و نگرش های اعتقادی می باشد. از این حیث ... فرهنگ و ارزش های آن در متن نظام برنامه ریزی قرار گیرد به عبارتی برنامه ریزی شهری، منطقه ای و. ملی در نظام .... اگر مبانی و الزامات آن مورد توجه قرار .... کالبد در این به هم پیوستگی عوامل فرهنگی به عنوان بستر فعالیتهای فرهنگی نقش ایفا می نماید و.

10. آینده‌پژوهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نخستین نشانه‌های جدی تر توجه بشر به آینده در عصر روشنگری دیده می‌شود، دورانی ... قوانین نیوتن در مورد حرکت، درک و تحلیل بسیاری ازپدیده‌ها را ممکن ساخته بود. ... نحستین فعالیت آینده پژوهی در قالب یک بررسی علمی در سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ ..... و مورد پذیرش همگانی قرار گیرد؛ درست همان‌طور که تفکر دربارهٔ گذشته و حال چنین شده‌است.

11. سناریوی آینده نگر جمهوری اسلامی کامستان - سینماپرس

28 جولای 2016 ... ر شاه حسینی/ فصل ۸ سریال ۲۴ ماحصل مجموعه ای از فعالیت های آینده پژوهانه و آینده نگارانه است. ... بیست و چهار ساعت مهندسی فرهنگی به شیوه ی آنگلوساکسون ها (۸) ... مانند تمام شکست های قبلی، دشمن ناامید نشد و تمرکز و توجه خود را معطوف ... هم چنین ویژگی های اصلی آثار استراتژیک مورد بررسی قرار گیرد؛ سپس معرفی ...

12. معرفي مقاله پيش بيني فناوري اطلاعات و ارتباطات در آينده

قابلیت های آینده نگاری و ویژگی های دانش و روش های مورد استفاده در آن به مرحله ای رسیده است که به عنوان ... امروزه، آینده نگاری به ویژه در حوزه علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توسعه و تکامل ... و آینده نگری این موضوع را با ارائه مجموعه هایی از مهارت ها و ... توسط ۳۰ درصد عموم مردم، مورد استفاده قرار می گیرند نرم افزارها نیز باید این ...

13. برخی از مشکلات دانشگاه های کشور و خصوصیات دانشگاه های آینده؛ دکتر ...

شرایط روز را بشناسند و با آینده نگری فعالیت کنند. ... مدیران دانشگاه های آینده و استادانش آینده نگرند و در جهت ارتقای فرهنگ آینده نگری در دانشجویان و ... استفاده از استادان و دانشجویان متقابل و همکاریهای پژوهشی بین المللی رونق بیشتری می گیرد. توجه ... دانشگاه های آینده باید شرایط خاص اقلیمی کشور را مورد توجه قرار داده و با توجه به ...

14. نقش مولفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت عملکرد سازمان های فرهنگی

... با توجه به. ماهیت سازمان های فرهنگی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. ... با توجه به نقاط قوت و ضعف مدل ها و جوایز و حوزه های فعالیت اولیه آن ها،. به نظر می ..... آینده نگری.

15. نگری مدرییت مرکز آموزش و ژپوهشاهی توسعه و آینده

ها نه به عنوان یاک هاد. کوتاه. مدت بلکه به عنوا. ن یک فرهنگ به تمامی فعالیت. های سازمان مستولی شده و خدمت به مشاتری همآاون یاک. عبادت مورد توجه است. )کاظمی ودیگران . 2.

16. وصیف این ت ی آنها دارد و با ابزاری به نام دیز فرهنگ هویت است. آینده ای که

آینده بیشتر گردد و در نتیجه ذهن تحلیلگران و متفکرین زیادی از حوزه های مختلف با این ... زمانی که دو فرهنگ مختلف مقابل هم قرار گیرند، چطور باید با هم تعامل کنند؟ ... فعالیت. ، محصول فلسفۀ دوران خردگرایی است. این موضوع بیش از هر چیز بدان .... در مورد. آین. ده. نگری. نی. ز مهم این است که داشته. های خود را بشناسیم و مخصوصاً از توانایی.

17. پژوهی در علم سیاست درآمدی بر کاربردهای آینده - فصلنامه علمی ...

فصلنامه علمی - تخصصی فرهنگ پژوهش. شماره ۲۴، زمستان ... در مقاله حاضر سعی می شود تا کاربردهای آینده پژوهی در علم سیاست مورد بررسی قرار گیرد. واژه های کلیدی: آینده پژوهی، علم سیاست، روند، تصویرپردازی. ... نشده فعالیتهای اجتماعی را کشف کنند. ..... مجموعه واحدی و در تعامل با یکدیگر مورد توجه قرار داد اما به جهت اهمیت برخی از .

18. مشاهده - پورتال اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

هر فعالیت میتواند از لحاظ یک یا همه عوامل زیر مورد نظارت قرار گیرد: 1-کمیت، 2- .... اصول حاکم بر فعالیتهای فرهنگی، قواعد و معیارهایی است که در فرآیند فعالیت ... از مهم ترین سرمایهها، توجه به اقتضائات زمان حال، پاس داشت ایام گذشته و آیندهنگری.

19. اخبار استان‌ها - سامانه اطلاع‌رسانی سازمان تبلیغات اسلامی

رعایت حجاب و عفاف نقش بسیار تاثیر گذاری در کاهش آسیب های جامعه دارد. کرمان ... آینده نگری فعالیت های فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد. چهار محال و بختیاری.

20. نقش آفرینی در توسعه فرهنگی و اجتماعی کمتر از سایر فعالیت ها نیست

14 ا کتبر 2013 ... توســعه و همچنین بودجه سال آینده کشور آماده انتقال. دیدگاه های ..... و فعالیت های ســازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار. می گیرد. دکتر اعتصامی ادامه داد: ...

21. بر اساس مدل ادگار شاین سازمان آموزش و پرورش تغییر فرهنگ سازمانی ...

رویکرد آینده نگر است و تنها راهی است که می توان آینده را به عنوان فرد و سازمان در دست ... انی و بر مبنای مولفه های فرهنگ سازمانی که توسط ادگار شاین مطرح گردیده اند، یعنی ..... است و گروههای نفوذی فراوانی در حال فعالیت هستند و ساختار بسیار عمیقی وجود ... فرهنگ و از سوی دیگر نتایج و پیامدهای فرهنگ سازمانی نیز مورد توجه قرار گیرند.

22. روزنامه رسالت97/6/22: مديريت جهادي مديريتي برخاسته از فرهنگ جهادي

فعاليت هاي پُرشتاب مردم در جهاد و با مديريت جهادي، ضمن ارائه خدمات بسيار ارزنده، اثرات .... به آخرت، تقوا، عدالت، نوع دوستي، آينده نگري، تكامل گرايي، تمايل به علم و پژوهش، ... مي بايست توسط ديگر سالكين اين مقصد، مورد توجه قرار گيرد (محمدي، 1388).

23. الگويي براي دست‌يابي به مؤلفه‌هاي فرهنگي - شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مؤلفه ها و شاخص هاي فرهنگي - چنانچه به درستي طراحي شود - نه تنها امكان شناخت ..... تمامـي موضـوعات مهم فرهنگي از جمله فعاليت ها و امور فرهنگي مورد توجه قرار گيرد اما ...

24. دريافت جزوه برنامه ريزی آموزشی

باید. طراحان. و. برنامه. ریزان. آموزشی. مورد. توجه. قرار. دهند . برنامه. ریزی. آموزشی. به ... و کیفی فعالیت. های آموزشی. و بطور کلی امر خطیر و حیاتی آموزش و پرورش جامعه می ..... برخی. برنامه. ریزی. آموزشی. را. آینده. نگری. و. نقشه. کشیدن. برای. آینده. آموزش ... ارزش. های. اجتماعی،. فرهنگی. و. ساختار. سیاسی. هر. جامعه. مایه. می. گیرد . در. اهداف.

25. برنامه ریزی برای آینده، پیش بینی یا آینده نگاری؟ - طراحی صنعتی ...

چکیده:با افزایش تغییرات و دگرگونی ها در سال های آخر هزاره دوم و ظهور پیاپی مسائل ... های دانش نوظهور آینده پژوهی بهره برده و آینده نگاری را وارد بطن فعالیت های برنامه ... به مفهوم دیگر امروز ادبیات برنامه ریزی از مفاهیم پیش بینی، آینده نگری و کشف آینده .... سازها[15]ی علم و تکنولوژی در پیش بینی جهان آینده مورد توجه قرار نمی گیرد.

26. الگوی کارآفرینی استراتژیک - مجله پژوهش های برنامه ریزی و ...

16 فوریه 2017 ... های. کارآفرینی و مزیت. های رقابتی که مورد مطالعه آن وزارت نیرو می ... توجه. داشت. که. تفاوت. ها. ی. قابل. توجهی. برین. سرازمان. هرا. ی. دولتری ...... شکل گیری فعالیتهای کارآفرینانه. ،. فرهنگ سازمانی. نیز قرار می. گیرد .... جدید، بازنگری مأموریت و توسعه وزارت نیرو، تصمی گیری با ریسک باال، طراحی با آینده نگری.

27. 725 K - سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه پیام نور

فرهنگ ملت ها دارد توجه به آینده و آثار آن در زندگی انسان،. از مهم ترین مباحثی .... آینده نگاری در سطح ملی با فعالیت ژاپنی ها در دهه. ۱۹۷۰ میلادی ... موسسه آینده نگری در ایران نیز تحت نظر سازمان صنایع ..... کمی با نمونه های آماری بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.

28. آینده نگری فعالیت های فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد

حجت‌الاسلام دارابی بابیان آینده نگری نسبت به فعالیت های فرهنگی،گفت: در مسیر اصول حاکم بر فرهنگ دینی، تحقق مطالبات فرهنگی و آرمان های فرهنگی باید تلاش های فاخری انجام شود.

29. منصور غلامی: فعالیت تشکل‌های دانشجویی تقویت می‌شود

... ملی مورد توجه نخبگان قرار ... فعالیت‌های فرهنگی ... آینده‌نگری‌ها ...

30. استاندار اردبیل: جامعیت و آینده‌نگری در طرح‌های تفصیلی ...

جامعیت و آینده‌نگری در طرح‌های ... فعالیت‌های خود قرار ... مورد توجه قرار گیرد ...

31. مفهوم راهبرد :: راهبرد انقلاب اسلامی

با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل وبرای شکل دادن به آینده به شکلی اثر بخش (کنترل آینده) بیشتر از گذشته ملموس می‌شود.

32. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در فرهنگستان علوم: آینده نگری ...

... فعالیت های آینده ... ضرورت های آینده نگری در ... بیشتر مورد توجه قرار گیرد ...

33. تدوین سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی برای جامعه در حال گذار ...

دوم این که وقتی قرار است الگوی ایرانی – اسلامی سبک زندگی طراحی شود بایستی نسبت دو چیز با مدرنیته، مدرنیزم یا تجدد روشن شود و در طراحی این الگو به طور جدی مد نظر قرار گیرد: یکی نسبت سنت‌های ملی با مدرنیته و دیگر نسبت اسلام با مدرنیته.

34. مروج امید و نشاط در جامعه باشیم/ فرهنگ برنامه‌ریزی بر اساس ...

راهدار بیان كرد: اتاق بازرگانی فارس برای نخستین بار، هسته آینده‌پژوهی را در شورای پژوهشی راه‌اندازی کرده است که در این هسته مباحث آینده پژوه در حوزه‌های اقتصاد توسط اساتید برجسته دانشگاه و فعالان بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد.

35. وظایف شهرداری ها در مدیریت کردن شهر آینده | کارگشا

... برنامه های آینده شهر ... عمیق مورد توجه قرار گیرد، تا ... ارزش هـای فرهنگی ...