سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۵۰

ابتکار تاثیر بازی های رایانه ای تعاملی را روی صنعت سینما بررسی می کند ...

1. جام جم سیما - بازی‌های رایانه‌ای؛ قدرتمندترین رسانه‌های تعاملی

30 سپتامبر 2015 ... تاثیر رسانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای بسیار پرنفوذ و ماندگار است .... امور فرهنگی تاکید می‌کند: در صنعت بازی‌های رایانه‌ای پیشرفت‌های بسیاری داشته‌ایم، ...

2. چرا بازی های رایانه ای؟ - ویرگول

فروش 100 میلیارد دلاری بازی‌‌های رایانه‌‌ای در جهان و مقایسه آن با سایر صنایع ... با پیشی گرفتن از صنعت سینما و موسیقی در ردیف جذاب‌‌ترین محصول فرهنگی و تفریحی دنیا ... دنیا را در طول این سال‌‌ها ترغیب کرده تا بازی‌‌هایی مفرح‌‌تر و جذاب‌‌تر تولید کنند. ... بیرونی قابل درک و لمس نیست و این دلیلش تعاملی بودن بازی‌‌های رایانه‌‌ای است.

3. آسیب شناسیصنعت بازی های رایانه ای در ایران بارویکردیسیستمی

در این پژوهش، صنعت بازی های رایانه ای در ایران بررسی شده و سعی. شده تا با تحلیل ... بازی را دارند( بازی. می کنند و به طور میانگین در هر خانه دو نفر اهل بازی هســتند. ) ...

4. بازی های رایانه ای و نقش آن در آموزش و یادگیری دانش آموزان کم توان ذهنی

ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزي، ﺑﺎزي ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ. اي. آﻣﻮزﺷﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﻃـﯽ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﯿـﺮ در .... اي ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﮐﻢ ﺗـﻮان. ذﻫﻨﯽ،. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾـﺎ اﯾـﻦ ﺑـﺎزي. ﻫـﺎ ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ... ﺑـﺎزي. ﻫـﺎي راﯾﺎﻧـﻪ. اي، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﻫـﺎي ﻧـﺮم اﻓـﺰاري ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ. ﻫ. ﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺳـﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑـﻪ ... اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬـﺎرﺗﯽ را ﮐﺴـﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ..... اي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ.

5. بازی های رایانه ای و آخرالزمان - موعود

30 نوامبر 2017 ... از همین رو به آن با رویكرد رسانه‌ای و عنصر تأثیرگذار فرهنگی دقّت و توجه نمی‌كنند. با بررسی معیارهای كمّی و كیفی بازی‌های رایانه‌ای با صنعت سینما می‌توان ... «پگی» و همچنین در ایالات متحدة آمریكا مؤسسة ESRB همین نقش را ایفا می‌كند.

6. بازی و خلاقیت - خلاقیت و بازی - صفحه کارگروهی خلاقیت ...

علاقمندان می توانند در خصوص موارد زیر مطالب خود را ارسال نمایند :-معرفی سایت های ...

7. همایش های کامپیوتر و IT : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

کنفرانس های کامپیوتر و it سال 1395 - کنفرانس های کامپیوتر و it سال های گذشته - اطلاع رسانی ...