پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۶

ابتکار نقش حباب درافزایش قیمت ها را بررسی کرد حباب اقتصادی در اقتصاد حبابی