چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۲

اتاق فردوسی شناسی در دانشگاه لاهور پاکستان گشایش یافت