یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۰۱

اتحادیه اروپا عاقل تر از آن است که در این میدان طرف اسرائیل را بگیرد