سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۳

اثرات زیان بار سیاست های حمایت گرایانه ترامپ بر اقتصاد جهانی