جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۳۶

اجتماعی کردن پیشگیری از جرم مهمترین راهبرد پلیس برخورد قاطع پلیس با مخلان ...

1. مطالعه نقش پیشگیری انتظامی از جرم بر احساس امنیت شهروندان تبریزی

14 ا کتبر 2016 ... این پژوهش با هدف تعیین رابطه پیشگیری انتظامی از جرم با احساس امنیت در ... نیروهای پلیس به عنوان بازیگران اصلی، به طور بالقوه شرکای مهمی در هر برنامه ... از این رو تحقیق حاضر با شیوههای علم اجتماعی، میزان احساس امنیت را در بین ..... تعامل پلیس با دادگستری، نقش مردم در تامین امنیت عمومی، درگیر کردن نسل ...

2. چکیده - مجلات علمی پژوهشی

ساختار پلیس، استفاده از راهبرد حل مسئله، و مشارکت شهروندان در برنامه های پلیس، به عنوان عوامل ... برخی اقدامات، پلیس ایران نتوانسته از تمام ظرفیتهای اجتماعی برای پیشگیری از جرم استفاده کند. عدم ... در سالهای اخیر، اکثر کشورها با افزایش ملموس جرم مواجه شوند و این امر احساس ناامنی ... مهم ترین آثار اتخاذ این رویکرد، افزایش.

3. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮازﻧﺪه ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﻬﺮان ﻪ ر

و اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺣﺪي ... ﻪ راﻫﺒﺮد ﭘﻴﺸ ... 9. ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﺲ. ،. ارﺗﺒﺎط. ،. ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳـﺪﮔﺎه. ﻫـﺎي ... ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺟﺮم و ﻃﺮاﺣـﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن ..... ﻛﻢ ارزش ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل و آﺳﺎن ﺗـﺮ ﻛـﺮدن دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ آن.

4. ﭘﻠﯿﺲ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم - ﻓﺼﻞ دوم - پلیس پیشگیری ناجا - نیروی انتظامی

ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و اﻧﻮاع آن، ﺟﺎ دارد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ. ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در ... دوم ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﭘﻠﯿﺲ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ... راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی .... ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮای آب ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻣﺴﺮوﻗﻪ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭘﻠـﯿﺲ، روﺷـﻦ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ... ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﻗﺎﯾﻊ دروان زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ ..... ﭘﻠــﯿﺲ ﺑــﻪ ﺟــﺎی ﺑﺮﺧــﻮرد واﮐﻨــﺸﯽ ﺑــﻪ. ﭘﯽ.

5. SID.ir | پليس و راهبردهاي وضعي پيشگيري از جرم

مساله و هدف: امروزه پليس با بهره گيري از علوم مختلفي از جمله پيشگيري وضعي، جرايم ... هدف اصلي اين مقاله، تبيين نحوه شناسايي يک جرم در قالب يک معضل اجتماعي ، ...