چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۱۴

احتمال وجود تخت پادشاهی فرعون در سالن مخفی هرم بزرگ جیزه