یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۲۹

احتمال وجود تخت پادشاهی فرعون در سالن مخفی هرم بزرگ جیزه