دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۶

احکام اعدام اخیر در بحرین دلیل دیگری بر بی اعتباری دستگاه قضائی بحرین است