چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۸

احکام اعدام اخیر در بحرین دلیل دیگری بر بی اعتباری دستگاه قضائی بحرین است