دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۷

اختصاص 2200 میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق هزار و 30 کودک با مادر معتاد