چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۲۶

ادبیات، فراتر از فراموشی و مرگ

1. رده:فیلم‌های پسارستاخیزی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رؤیاهای رادیواکتیو · رزیدنت ایول: انقراض · رزیدنت ایول: زندگی پس از مرگ · رزیدنت ایول: قسمت پایانی · رزیدنت ایول: قصاص · روز (فیلم ۲۰۱۱) · روزی که زمین آتش ...

2. ادبیات، فراتر از فراموشی و مرگ - دنیای اقتصاد

15 فوریه 2018 ... برخی منتقدان و مفسران ادبی و همچنین روانشناسان، پرداختن به ادبیات را نوعی فرار از فراموشی و ناشی از آرزوی بشر به جاودانگی دانسته‌اند؛ اگر چنین ...

3. ایبنا - «فراتر از فراموشی» پاتریک مودیانو منتشر شد

16 فوریه 2018 ... به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، «فراتر از فراموشی عنوانی است که ... متعددی از جمله جایزه نوبلِ ادبیات 2014 را از آنِ خود کرده است، در رمان‌هایش حال‌وهوایی ... منوچهر رستمی درباره رمان پاتریک مودیانو می‌نویسد: فراتر از فراموشی ...

4. فراتر از فراموشی . پاتریک مودیانو.منوچهر رستمی . نشر چشمه | مرور ...

28 نوامبر 2017 ... فراتر از فراموشی برای اولین بار در سالِ ۱۹۹۵ منتشر شد. ... ۱۹۴۵ است و جوایز متعددی از جمله جایزه‌ی نوبلِ ادبیات ۲۰۱۴ را از آنِ خود کرده است، در رمان‌هایش ...

5. روح پراگ - ویکی‌گفتاورد

«آدم می‌نویسد تا مرگ را انکار کند. ... فراموشی یکی از نشانه‌های مرگ است. ... «محال است بتوان به فهمی دقیق از ماهیت اثری هنری و بنابراین اثری ادبی رسید، بی‌آنکه ... آن زمانی که عدهٔ معدودی که فراتر از قانون هستند می‌کوشند دیگران را از شان و کرامت و حقوق  ...

6. «سندباد در سفر مرگ» شامل اولین بخش از گفتگوهای احمد شاملو توسط ...

8 مارس 2018 ... کتاب «سندباد در سفر مرگ» شامل اولین بخش از گفتگوهای احمد شاملو توسط ... این کتاب نود و پنجمین عنوان مجموعه «درباره ادبیات» است که توسط این ...

7. مرگ اندیشی در ادبیات گذشته، معاصر، انقلاب - پرتال امام خمینی

11 جولای 2017 ... مرگ در ادبیات انقلاب اسلامی مبحث دیگری است که با ذکر نمونه های بی شمار .... که به آن سوی جهان، به آفاقی فراخ و فراتر از هر آنچه تصور کنیم می رساند. ..... کنند و دلواپسی کم رنگ شدن این حماسه ها یا فراموشی میراث گران سنگ شهیدان در ...

8. فلسفه فراموشی − شرحی بر رباعیات خیام | رادیو زمانه

9 مارس 2015 ... بهتر است به بحث اصلی، یعنی فلسفه فراموشی بازگردیم. ... همانطور که پیشتر گفتیم، نزد خیام، استعاره و تشبیه، تنها صنایع ادبی نبوده بلکه در در ... فراتر از فراموشی اندوه جهان و مرگ، بحث بر سر عدم ِ زمان گذشته و آینده است.

9. ﻧﮕﺎه ﮥ ﻣﻮرﯾﺲ ﺑﻼﻧﺸﻮ در ﺳﺎﯾ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺒﮏ ﻗﻄﻌ - شناخت

ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ. /. ادﺑﯽ ﺑﻼﻧﺸﻮ ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ. ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد . ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ. « ﻣﺮگ. و». « ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ... ﻣﺮگ، ﺗﺮس از زاﯾﻞ ﺷﺪن در ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ، ﻣﻮﺟﺪ ﺿﺮورت ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳـﺖ؟ ..... .2 Step not Beyond.

10. خوانش لاکانی روانپریشی رمان بوف کور - پژوهش ادبیات معاصر جهان

آراء و نظریات ژاک لاکان در زمینة ناخودآگاه، دگرگونی شگرفی رادر نقد ادبی پدید آورده است. ... او توانایی فراموشی خاطرات خوش گذشته را با مادر خود در ناخودآگاهش ندارد، تمایلات ... او تنها تصویری موقتی از آن صحنه ادراک می‌کند چون همواره یک پله فراتر از حیطة .... هنگامی که لکاته سر راوی را نوازش می‌کند، آرزوی او مرگ است چه لذتی بالاتر از آن ...

11. اصل مقاله (1384 K)

13 آوريل 2004 ... ادﺑﻴﺎت. ﻓﺎرﺳﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس. ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز. : اﻧﺠﻤﻦ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ..... ﺗﻮﻟﻠﻲ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻴﺎن ﻣﺮگ و وﺣﺸﺖ ﮔﻮر و ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ و ﻏﺮﺑـﺖ در آن ﻣـﻮج. ﻣﻲ ...... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮدن و ﺗـﺼﻔﻴﺔ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ...... ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﻤﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه، ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﺴ.

12. دانایی-بازی/زبان-متن/معنا-غیبت/عشق-مرگ-معنا (گذر از ساده انگاری ...

2 آگوست 2018 ... دانایی انسان از زبان آغاز میشود و تا متن و تا فراتر از متن به جهتهای که نمیشود .... و زبان ایجاد میشود که در نتیجه، با فراموشی جهان، قیمت به زبان تعلق میگیرد و ما .... دانایی اساطیری مرگ از اوستا شروع تا اکنون هم در متن ادبی و هم در زبان ...

13. روح پراگ by Ivan Klíma - Goodreads

حتی کتاب هم دارد بدل به ابزاری برای فراموشی میشود. آثار ادبی واقعی زمانی ... اثر ادبی واقعی چیزی است که در برابر مرگ میایستد و آن را انکار میکند. در هر چند ثانیه ... فراتر از اینف نوشتن این قدرت را به آدم می دهد که هر کسی را به مهمانی خود دعوت کنی. ».

14. ﻫﺎي رﻣﺎن ﻣﺪرن ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ رﻣﺎن ﻣﻠﻜﻮت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺆﻟﻔﻪ

ادﺑﻴﺎت ﻣﺪرن اﻳﺮان، ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪي از ادﺑﻴﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ از ﻏﺮب و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ. ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ وﺟﻪ ﭘﻮﻳﺎي ... ادﺑﻴﺎت داﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻧﻘﺪ،رﻣﺎن ﻣﺪرن، ﺑﻬﺮام ﺻﺎدﻗﻲ . ﻣﻘﺪﻣﻪ ...... ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﺮدازي در اﻳﻦ اﺛﺮ از ﻣﺤﺘﻮا ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﻓﺮم اﺛﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ..... ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺳﺪ؛ اﻣﺎ در ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ از ﺗﺮس ﻓﺮاواﻧﺶ از ﻣﺮگ ﻣﻲ. ﮔﻮﻳﺪ. «:.

15. ﮔﺮاﯾﯽ در ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﯽ و ﺑﻬﺎر ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺟﻠﻮه - ادبیات پارسی معاصر

ﺴﻌﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸـﮕﺎﻣﯽ در ادﺑﯿـﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ در ﺟﻬـﺎن ﻋـﺮب ..... ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ و ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ و ﺣﻮادث ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺮگ. ﻣﻨﺎ«. (» ... ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ...... ﺷﻮﻗﯽ ﭘﺎ را از اﮐﻨﻮن ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎده و.

16. اصل مقاله (750 K) - کاوش نامه ادبیات تطبیقی - دانشگاه رازی

در آثار منیف و علوی، همه جا دیوار، رنج، مرگ، زندان و شکنجه است. ... خاص بخشیده است، بلکه آن را فراتر از زمان و مکان در قلب ادبیات زنده و ارزشمند انسانی قرار داده است ..... تاریکی سلول ها به فراموشی سپرده میشوند: «اتفاقا یکی از زندانیان سیاسی کریدور  ...

17. منطق مرگ - موسسه شهر کتاب

12 نوامبر 2017 ... مدرنیته و فراموشی مرگ ... مرگ‌اندیشی از زندگی روزمره شد، از سویی بخش دیگری از جامعه پا را فراتر گذاشته و تلاش کردند مرگ را به تمامی اشکال ممکن، ...

18. ادبیّات تطبیقی، دورۀ چهارم، شمارۀ دوّم، پاییز و زمستان 1392

ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻨﺠﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از ﻣﺮز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﺑﻲ، ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ...... ﻣﺮگ. ﻣﻌﺼﻮم. اﺳﺖ و. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺗﺮس. آﻣﻴﺰ و ﮔﻨﺎه. آﻟﻮد د. ر داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ...... را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ. ﻧﻤ. ﻲ.

19. مرگ اول به از صلح آخر! | نقد و بررسی بازی Dark Souls Remastered ...

26 مه 2018 ... از آن جایی که داستان، مرموز و مبهم است و حتی بازی ادبیات سنگینی هم در نگارشش دارد ، برای .... با جو محیط و بازی همراه شود و حس اضطراب و مرگ را در لحظه لحظه بازی با تمام وجودش حس کند. ...... عمرم هستن چون واقعا یه چیزی فراتر از کامل بودن و بهت پیشنهاد میکنم حتما اهنگ های ashes و ...... ورود به حساب · فراموشی رمز عبور.

20. علت مرگ پرندگان مهاجر در دریاچه چیتگر چیست؟/به پرندگان وحشی ...

13 فوریه 2018 ... رئیس محیط زیست شهر تهران تصریح کرد: شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان فراتر از شهر تهران است و یک پرنده مهاجر از ۱۰ استان ممکن است رد شود و ...

21. روایتی از جدال مرگ و زندگی در دل دنیایی آشوب زده / نگاهی به نمایش ...

22 دسامبر 2017 ... سمیه باقری: بال پنجم روایتی شاعرانه از جدال مرگ و زندگی در دل دنیایی سراسر آشوب و جنگ است. ... گفت که در همان ابتدای امر "بال پنجم" دنیایی فراتر از واقعیت را نوید می‌دهد. ... بیش از تکیه داشتن بر ادبیات بر روی پایه‌های موسیقی استوار است. ... خطی را به فراموشی می‌برد و مخاطب را با یک روایت ساده رو به رو می‌کند.

22. افسردگی تنهایی پر هیاهو :: قانون

29 ژانويه 2018 ... امجد غلامی، جامعه شناس، داستان نویس و منتقد ادبی به «قانون» می گوید ... دنیای مدرن با آنجایی کردن مراسم مرگ و گورستان‌ها از زندگی مردم، ضمن به فراموشی ..... اما همین میدان ادبی برای فراتر رفتن از مبدا سوبژکتیویته خود نیازمند جامعه‌ای ...

23. مرگ بانوی سووشون - انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی، علمی‌ترین ...

... از مردمان عادی و نه لزوما آشنا با ادبیات و علوم ادبی در ایران ایجاد کرده بود، بسیار فراتر از ..... مجله ادبی هنری نافه در گزارش خود گفته‌است این رمان می‌توانست قبل از مرگ ..... اگر چه گاهی از فراموشی حافظه و حال خودش شکایت می کند، اما حالا که در پایان قدم ...

24. به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین - دانشگاه آزاد اسلامی ...

بی شک رسالت اهل بیت)ع( از طریق زبان شعر و ادبیات و مورخان به گوش ما رسیده است و ..... و از تشنه کامی بیتاب گشته، در این روزهای آشوب و تلخ که مرگ و اسارت چنگال ...... گر چه سخنان امام در مورد زهد و بی رغبتی به دنیا فراتر از آن است که بتوان در بخشي از ...... فراموشی سپرده اند و پیامبران مبعوث شده اند تا از همگان بخواهند که حق میثاق ...

25. اصل مقاله (401 K) - فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی

از آنجایی که این اصول دارای گستره ای فراتر از مرزهای خاکی. میباشد آموزش .... در نمایشنامه «مرگ پیله ور» نوشته آرتور میلر، یکی از عوامل اصلی که نویسنده. دست آویز نوشته های ... تسکین گذشته و فراموشی آنچه در زمان حال وجود داشته و در آینده به وجود خواهد.

26. عشق افلاطونی در ادبیات معاصر - فرهنگ امروز

9 ژانويه 2016 ... بخش بزرگی از ادبیات عاشقانه معاصر ایرانی، مروج عشق ورزی به شیوه ای است که در روان ... و ابراز عشق و احساسات خود به او تیره بختی و حتی مرگ را نیز پذیرا شوند: .... به صورت پدیده ای آسمانی به نمایش گذاشتند و گستره آن را از مرزهای اروپا فراتر بردند. .... و از میان همه خدایان،خدایی جز فراموشی بر این همه رنج آگاه نگردد.

27. تجربه گونه های مرگ در زندگی در مثنوی معنوی - مجله مطالعات عرفانی

ﻣﺮگ در. ﻣﺜﻨﻮي. ،. اﻣﺮي دﻓﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﯾﮑﺒﺎره اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ و ﮐـﻮس ﺧـﺘﻢ ﺣﯿـﺎت را ﺑﮑﻮﺑـﺪ. ، ﺑﻠﮑـﻪ. ﭘﺪﯾﺪه. اي اﺳﺖ ﺳﺎري در ﻣﺘﻦ .... ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ..... ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ـ2 .2 ..... در اﯾﻦ اﺑﯿﺎت، وي ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﻗﺼﺪش ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺮﯾـﺐ ﻣـﺮگ ﺑـﻪ ذﻫـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ، ﺑﻠﮑـﻪ. ﻣﯽ.

28. آغوشی برای اروتیک - ١ و ٢

آغوشی برای اروتیک - ١ و ٢. ٢٨ جدی (دی) ١٣٨٨. گفت‌وشنود وحید بکتاش با یعقوب یسنا - ١ ...

29. موسیقی ایرانی آرشیو و خبرهای موسیقی-سبک زندگی مد و آرایش ...

آرشیو موسیقی ایرانی,اخبار پزشکی و سلامت,بخشهای سلامتی,علم تکنولوژی و فن آوری,سبک ...

30. آیا بارش برف و باران اخیر، خشک‌سالی و بی‌آبی ایران را از ...

هر گاه مدتی از باران و برف خبری نیست، نگاه نیازمندان به آسمان است و غم بی‌آبی تشدید می ...

31. مقابله با استرس از دیدگاه قرآن و علم

علائم تنیدگی یا استرس: اگر استرس از حدی فراتر نرود می تواند مثبت و مفید باشد، وقتی ...

32. برگزیده روز از شبکه های اجتماعی :"خاک بر سر ملتی که شما ...

توجه کنید که درج رای مثبت به مطالب، به معنی تایید مطلب و یا علاقه به محتوای خبر نیست و ...

33. رزاق مأمون - گزارش نامۀ افغانستان: احمد شاه مسعود: بعد ...

با آن هم اخوانی ها در موقعیتی قرار دارند که از هرحیث برخلاف امواج سرنوشت شناورند و خطر ...

34. دانلود رایگان فیلم و سریال با لینک مستقیم

دانلود رایگان فیلم The Mansion 2017. دانلود فیلم The Mansion 2017 با لینک مستقیم و رایگان. WEB-DL 720p

35. رزاق مأمون - گزارش نامۀ افغانستان: کنفرانس بن وسبوتاژ کشور ...

نظام طالبان توسط قهر و غضب کشور های عضو ائتلاف درهم ریخته بود اما همین نظام فروریخته ...

36. بهترین شعر از نظر استاد شهریار شرح شورانگیز شهریار در وصف ...

استاد شهریار در تعریف شعر و شعر شاهکار مردم می‌گوید: حقیقت شعر، حرفی است که از دل بر ...

37. مردمان ترک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کشورها و مناطق خودمختاری که در آن یکی از زبان‌های ترکی رسمیت داشته یا توسط اکثریت ...

38. فیلم‌های سال 1396 - KHAMENEI.IR

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد ...

39. اولین نطفه‌های خودآگاهی ایرانی / سیری در مضامین اولین ...

‌ندیدن مضامین ایرانشهری که ایرانیانِ مسمی به نام‌های عربیْ از خاطره وجدان ایرانی و ...

40. سازمان راه کارگر - Rahekaregar بیانیه چهار حزب و سازمان ...

از جنبش نان تا جنبش آب، موج مبارزات توده ای در ایران

41. گنجور » عطار » تذکرة الأولیاء » ذکر بایزید بسطامی رحمة ...

اویس قرنی نوشته: “بایزید را گفتند فردای قیامت خلایق در تحت لوای محمد علیه الصلوة و ...

42. ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با سلام و احترام و تبریک انتخاب جنابعالی به راس قویه مجریه/عرض کنم یکی از شعار و ...

43. انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

English ویرایش و چاپ مقاله، انجام فوری سمینار، دانلود و مشاوره رایگان، تهیه پروپوزال ...

44. جستار - انقلابیگری - KHAMENEI.IR

یک نکته‌ی دیگری که برای برادران و خواهران عزیز نماینده قابل ذکر است، بحث رفتار ...

45. ناصر پورپیرار چه می‌گوید؟ | علی گنجه‌ای

نام پورپیرار از دو بخش purim و pira ، دو واژه عبری، گرفته شده است. به احتمال قوی وی از ...

46. آیات قرآن که درباره امام زمان(عج) است، کدام است؟ | شهر سوال

شهر سوال ـ آیات بسیاری درباره امام زمان (عج) در قرآن وجود دارد. و بعضی تا 250 آیه از آیات ...

47. فرق زنا با صیغه موقت چیست؟ با یک لفظ چه چیز عوض می شود ...

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال! اصل و اساس مخالفت با صیغه در چند مطلب است: