یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۳۲

ارائه خدمات مطلوب ثبت احوال به مردم با سیاست برون سپاری

1. با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه ‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان ...

11 آوريل 2018 ... با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه ‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت ... ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی از طریق ...

2. برون‌سپاری خدمات تأمین‌اجتماعی برای ایجاد تحول ضروری است

... اجتماعی باید تعادل برقرار باشد · اجرای طرح ساختار نوین و میز خدمت برای خدمت رسانی مطلوب به مردم ... مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه برون‌سپاری خدمات باید ... وی با اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات در کارگزاری‌ها اظهار داشت: ارائه خدمات ... به ٢میلیون و ٥٠٠هزار نفر رسیده و به دلیل بروز مشکلات اقتصادی سطح مطالبات مردم از ...

3. برون سپاری سازواره و منشوری جهت رسیدن به چشم انداز سازمان تامین ...

از این رو برای مقابله با این چالشها و تغییرات ،سازمان از دهه ٨٠ به بعد درراستای همگام ... برنامه توسعه پنجم و سیاستهای دولت تدبیر و امید در راستای این پارادایم جدید، اقدام به ... به جهت کاستن زمان پاسخگویی ، بهبود انعطاف پذیری ، سرعت ارائه خدمات به  ...

4. ثبت - سازمان ثبت احوال کشور

جهت تسهیل ارائه خدمات رساني به مردم دانست و تصریح کرد: مکانیزه کردن ..... بهره وری از طریق برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در راستای سیاست های .... به مردم بوده که این اقدام مهم با همراهي پرسنل خدوم آن به نتایج مطلوبي رسیده است و مسیر خدمت ...

5. ثبت احوال کشور - معاونت پژوهش و فناوری

بررسی اثر بخشی ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان و ارائه راهکارهای لازم ... آسیب شناسی برون سپاری ماموریتهای ذاتی و هویتی سازمان ثبت احوال به دفاتر پیشخوان خدمات ... مدیریت مهاجرت و تاثیر آن در جامعه با توجه به سیاست های کلی جمعیت .... بررسی چگونگی نظارت سیستمی بر خدمات قابل ارائه به مردم در سطح ادارات ثبت احوال.

6. اخبار آرشیو - اداره کل ثبت احوال استان کرمان

... است و خوشبختانه در ادارات ثبت احوال خدمات به نحو مطلوبی به مردم ارایه می شود. ... همایش مسئولین دفاتر پیشخوان دولت ارایه دهنده خدمات ثبت احوال استان کرمان برگزار گردید ... ثبت احوال استان در راستای سیاستهای دولت مبنی بر برون سپاری خدمات اقدام به ... خدمات مناسب به مردم توصیه هایی در خصوص ثبت بموقع وقایع حیاتی، تعامل با ...

7. نیمی از مردم اصفهان کارت ملی هوشمند ندارند/کاهش تولد و افزایش فوت ...

24 دسامبر 2017 ... اصفهان – مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: هنوز نیمی از مردم استان ... در این روش از طریق خدمات عمومی نقش خوبی را به نظام برنامه ریزی کشور ارائه داده است. ... وی با بیان اینکه کارت ملی هوشمند تنوعی از خدمات مورد نظر دولت و دستگاه‌ها ... در دفاتر پیشخوان و دفاتر پست کار برون سپاری اداره ثبت احوال را انجام می شود.

8. گفتگوی مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور - پایگاه خبری ...

26 دسامبر 2013 ... وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سازمان ثبت احوال کشور جوابگوی همین ... در گذشته جهت ارائه خدمات ثبت‌احوال به دلیل انجام بعضی مراجعات به اسناد هویتی و همچنین ثبت تحولات در اسناد و پس از ارائه مطلوب آن به مردم و دستگاه‌های دولتی و .... بهره‌وری از طریق برون‌سپاری فعالیت‌های قابل واگذاری در راستای سیاست‌های ...

9. Untitled - دانشگاه علوم پزشکی قم

شورای سیاست گذاری تدوین برنامه راهبردی دانشگاه. نام و نام خانوادگی .... با توجه به رویکرد دانشگاه در ارائه باالترین سطح خدمات، به نام مرکز آموزشي، پژوهشي، درماني شهید. بهشتي نام ... تأمین، حفظ و ارتقای سطح سالمت مردم با اولویت گروه های هدف برنامه های بهداشتی و درمانی ...... وضعیت مطلوب دانشگاه در مورد واحد ها و خدمات برون سپاری شده.

10. نیمی از مردم استان کارت هوشمند ملی دریافت نکرده اند » اصفهان امروز

24 دسامبر 2017 ... مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اعلام کرد: از جمعیت ۵ میلیون و ۱۲۰ ... وی یادآور شد: در ۹ ماهه سال جاری با برون سپاری خدمات، توزیع متناسب جغرافیایی خدمات را فراهم کردیم به ... امر ارایه صحیح ولادت و ۹۸.۹۳ در امر وقایع وفات با ثبت احوال همکاری به ... وی افزود: سیاست درهای باز در این اداره به قوت خود باقی است و مدیرکل در ...

11. حیطه مدیریت در نظام سلامت - مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ...

ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﮔﺬاري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ. و. دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي آن در اﯾﺮان. دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪداود ...... ﺗﻮان، ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ، اﻓـﺰاﯾﺶ اﻣﯿـﺪ زﻧـﺪﮔﯽ، .... اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت. را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه. دارد. ﻣﯿﺰان ﯾﺎ ﺳﻄﺢ دﺳﺖ. ﯾﺎﺑﯽ. ﺑﻪ. اﻫـﺪاف ﻧﻈـﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي ...... در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﺻﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اوﻟﻮﯾﺖ. ﻫـﺎي ...... ﺳﭙﺎري ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﮕﺎه.

12. 7درصد از جمعیت استان را سالمندان تشکیل می دهند

17 مه 2018 ... سیناخبر – مدیر کل ثبت احوال استان گفت: در حال حاضر 7درصد از ... به گزارش سیناخبر حسین غفرانی کجانی گفت: با رسیدن این میزان به ... غفرانی کجانی افزود: بابرون سپاری که اداره ثبت احوال باهمکاری دفاتر خدمات ارتباطی انجام دادباعث شد مردم ... وی افزود: درراستای این برون سپاری زمینه اشتغال مستقیم 500نفر ...

13. برنامه و خط مشی دولت دوازدهم - پایگاه اطلاع رسانی دولت

اصول-سیاست-و-برنامه-های-فرهنگی-دولت-دوازدهم ..... معقـول،-دسـت-یافتنی،-امیدبخـش-و -سـازگار-بـا-تجربـه-بشـری-بـه-مـردم-ارائـه-شـود. ...... زیـر-فصـل-دوم،-شـامل-بسـته-های --سیاسـتی-برون-گرایـی-و- ...... رقابتــی-بــا-توجــه-بــه-اوضــاع-و-احــوال-قضیــه- ... -كـد-ملـی-و-ثبـت-كارجـو-بـا-كـد-ملـی-و--عـدم-منـع-اسـتفاده-بخـش-غیررسـمی-از-خدمـات-.

14. « ی ﻂ ﺑﺎ آن آ ﻨﺎ ﯽ ﺑﺎ ده ﻮل اداری و ﺷﺎ ﺺ »

ﻧﻈﺎم. اداري. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ. ﺑـﺎ. ﺗﺤـﻮل. در. ﻧﻈـﺎم. ﻫـﺎي. اﻗﺘﺼـﺎدي،. ﺳﻴﺎﺳﻲ،. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. و. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ...... ﺧﺪﻣﺎت. ﻗﺎﺑﻞ. اراﺋﻪ. در. ﺧﺎرج. از. ﻣﺤﻴﻂ. اداري. ﺧﻮد. و. ﻗﺎﺑﻞ. واﮔﺬاري. ﻳﺎ. ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري. را. ﺑﻪ. دﻓﺎﺗﺮ ... ﺛﺒﺖ. اﺣﻮال. ) ﻣﻜﻠﻒ. اﺳﺖ. ﺑـﺎ. ﻫﻤﻜـﺎري. دﺳـﺘﮕﺎه. ﻫـﺎ. ي. ذي. رﺑـﻂ. ﻫﻤـﺮاه. ﺑـﺎ. ﺗﻜﻤﻴـﻞ. و. اﺻـﻼح ...... ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎء و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

15. متن کامل برنامه 15 وزیر پیشنهادی دولت یازدهم - اخبار تسنیم - Tasnim

9 آگوست 2013 ... زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی و مردم نهاد و نظارت .... برگزاری نشست های ادواری با نمایندگان محترم هر استان و ارائه گزارش میزان پیشرفت کار .... انتقال دانش و تکنولوژی جدید به نظام اداری و اجرایی سازمان ثبت احوال ...... o برون¬سپاری ارائه خدمات منطبق بر سیاست¬های کلی اصل 44 و قانون آن و ...

16. مرز ميان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ايران با تأکيد بر برنامه ...

بخش عمومی، بخش خصوصی، خصوصی سازی، برون سپاری، تمرکززدايی. کليدواژه ها: ... قانون تعاريفي از سازمان هاي بخش عمومي ارائه داده است، احکام مختلف قانون- به شرحي که گفته ... مواد 8 و بعد قانون مديريت خدمات کشوري با تفکيک ميان امور حاکميتي از امور تصدي، در صدد ... تعريف اصل چهل وچهارم قانون اساسي و سياست هاي کلي ناظر. به ...

17. مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ...

20 ژانويه 2011 ... ماده1ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی ... ماده7ـ دولت به منظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی .... پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید. ..... مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، ...

18. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ

ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻢ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ..... ﺣﺴــﺎﺑﺮﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ. ..... ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ..... ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﺮ ﭘﺮﻭژﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. .... ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﺑﺎ ...

19. ارائه خدمات مطلوب ثبت احوال به مردم با سیاست برون‌سپاری

مدیرکل ثبت احوال استان کرمان بیان داشت: با توجه به کمبود نیرو با سیاست برون‌سپاری و فعال‌کردن باجه‌ها و دفاتر پیشخوان توانستیم هم در بحث ارائه خدمت مطلوب و بهتر به مردم موفق باشیم و هم اشتعالزایی ایجاد کنیم.

20. برون‌سپاری خدمات ثبت احوال به بخش خصوصی افزایش می‌یابد ...

مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل گفت: در راستای ارائه خدمات کیفی به مردم و کاهش هزینه‌ها ...

21. مدیر کل ثبت احوال: صدور کارت هوشمند ملی و برون سپاری خدمات ...

ایشان با تاکید به افزایش ارتباط دفاتر پیشخوان با سایر دستگاه ها، خطاب به مدیران گفت: نباید اجازه دهید در ارائه خدمات به چالش کشیده شوید.

22. برون سپاری خدمات در سازمان ها

تعریف کلی که می‌توان از برون‌سپاری خدمات ارائه ... با سیاست ... ها خدمات مطلوب ...

23. نشست مشترک مدیرکل ثبت احوال استان وامام جمعه شهرستان قلعه ...

نمایشگاه مجازی دستاوردهای دولت در ثبت احوال; انتقادات و ... خدمات اکترونیکی ...

24. تبدیل کارت هوشمند ملی به یک کارت جامع ملی - تجارت‌نیوز

مدیر کل ثبت احوال استان کرمان با ... با برون‌سپاری ... خدمات به مردم ...

25. دومین مرکز تحویل کارت هوشمند ملی کشور در بندرعباس آغاز به ...

... ‌ در ادامه برون سپاری خدمات ثبت احوال ... برون‌سپاری خدمات خود به ... با مردم داریم. ...

26. جدیدترین خبرهای شهر گلباف | خبر فارسی

وی به ارائه چند مثال در همین ... ارائه خدمات مطلوب ثبت احوال به مردم با سیاست برون سپاری.