پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۲۰

ارتباطات علمی برای ارتقای کیفیت زندگی بشر

1. نقش و تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت زندگی - دیجیتال مارکتینگ

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات رشد گسترده‌ای بین کشورهاي مختلف داشته و ... عوامل افزایش یا کاهش دهنده کیفیت زندگی خانواده‌ها یا جوامع بشری از مزایا و ... از منابع الکترونیکی و کتابخانه‌هاي دیجیتال می‌تواند ارتقاي دانش افراد جامعه را فراهم کند.

2. مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت زندگی

یکی از راهکارهای مهم برای دستیابی به بهبود کیفیت زندگی، فناوری اطلاعات و ... فرهاد لشکرارا - استادیار و عضو هیأت علمی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ... فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهبودکیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی و بهداشتی، ارتقای ...

3. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨ - MSRT Journals بانک ...

15 نوامبر 2012 ... ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺍز ﺷﺮﺍﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿـﺖ .... در ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺍرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺍﻓﺮﺍد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍده ... ﭘﯿﺮﺍﻣﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﻮرد وﺍﮐﺎوي ﻗﺮﺍر ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد.

4. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

در این مقاله سعی شده است به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش پرداخته شود. روش تحقیق ... از ابعاد زندگی بشر تاثیر گذاشته است. آموزش و پرورش .... به منظور ارتقای کیفیت روشهای یاددهی- یادگیری مورد ..... ماهنامه خبری علمی و فرهنگی نگاه؛. -3.

5. تحلیلی بر آینده‌نگاری علم و فناوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ...

مقاله حاضر با هدف بررسی و تحلیل آینده‌نگاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ... و از نظر تأثیر در افزایش کیفیت زندگی مردم «فناوری چینی پردازش اطلاعات» و ... و سامانه‌هایی هستند که بتواند در آینده جایگزین، مکمل و حامی فعالیتهای ذهنی بشر باشد.

6. کیفیت زندگی فرهنگی و اجتماعی در شهرهای ایران - بوم شناسی شهری

کیفیت زندگی از مفاهیم جدیدی است که در ادبیات علمی استفاده می‌شود. ... برزیل، سمینار توسعه اجتماعی کپنهاگ و اجلاس اسکان بشر در استانبول و . ... چارچوب تحلیل سیستمی کیفیت زندگی به عنوان یک رهیافت، بر توانمندی افراد برای ارتقای ..... ارتباطی همچون ماهواره، اینترنت و سایر دست آوردهای جدید بشر در علم ارتباطات در دوره 10 ...

7. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﺗ - فصلنامه مطالعات کمی ...

از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﺮد . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ... اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺗﻬﺮان. ، اﯾﺮان. 2 ... ﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد، اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﮐﺎري، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ. اي ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ... ﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮي ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن زﻧـﺪﮔﯽ داﺷـﺘﻪ، ﺑـﻪ ﻇﻬـﻮر ... ﻫﺎي ﺑﺸﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

8. رابطه استفاده اعضای هیئت علمی از فناوری اطلاعات و کیفیت تدریس آنان

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﺗﺪرﯾﺲ. -. ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ. ي. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺗﺪرﯾﺲ و .... ،د. ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮﻗﺮاري. ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ. و ﻧﯿﺰ. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻤﮑﺎران. و. ﺗﻌﺎﻣﻞ. اﻋﻀﺎي. ﻫﯿﺌﺖ. ﻋﻠﻤﯽ ... در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن. ﯽﻣ. ﮔﺬرد. ،. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ. ﺑﺸﺮ. اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛.

9. ارتباط و تأثیر کیفیت زندگی عینی بر کیفیت زندگی ذهنی (مطالعه‌ی ...

همواره آرزوي بشر بوده و هست ... ریزي توسعه به منظور ارتقاي كیفیت زندگی شهري به ویژه در شهر آمل فراهم كند . مرور ... دگی افراد چه ارتباطی با بعد ذهنی زندگی آن. ها دارد .... مقاالت. منتشر. شده. در. مجالت. علمی. -. پژوهشی. و. علمی. فارسی. زبان. منتشر. شده. تا.

10. فناوری اطلاعات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فناوری اطلاعات با توجه به نیاز بشر هر روز مورد استفاده بیشتری قرار می‌گیرد ... در ایران متولی اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [۱] می‌دانند. ... علم اطلاعات و دانش‌شناسی: ... مدیریت منابع اطلاعاتی; سیستم‌های اطلاعات پیشرفته; نظام کیفیت فراگیر; کسب و کار الکترونیکی (کارشناسی ارشد); مدیریت ...

11. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت آموزش در دانشگاه های مجازی

16 فوریه 2016 ... این پژوهش با هدف بررسی تأثیر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر کیفیت ... ارتقای کیفیت در آموزش عالی از رویکردهایی است که در دهه اخیر در بسیاری از نظام های ... دسترسی به اطلاعات، هزینه‌های آموزشی، دقت و صحت مطالب درسی و علمی و ارتقاء علمی دانشجویان . .... زمان ابعاد متفاوت زندگی بشر را در بر می گیرد.

12. بررسی مفهوم شناسی ارتقاء کیفیت زندگی خانوادگی در حوزه مسکن ...

دریافت مفاهیم مربوط به ارتقاء کیفیت زندگی در مسکن و در حوزه مورد مطالعه )شهر ... به گذشته متفاوت می باشد؛ دیدگاه بشر نسبت به زندگی نیز از این امر پیروی نموده .... 1- فضاي زندگي 2- استاندارد مسکن 3- هزینه غذا 4- ایمنی عمومی 5- ارتباطات 6- آموزش ..... metric Properties of Life Quality Questionnaire (QLQ), Journal of Scientific ...

13. توسعه کارآفرینی و نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آن

ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه - شماره 165 - بهمن ماه 1392. 64 ... فناوري اطالعات و ارتباطات و کارآفريني، فناوری اطالعات به عنوان يک نوآوری، فناوری اطالعات .... دنبال داشت و کيفيت زندگي بشر را به طرز بي سابقه اي متحول نموده. است . تحقيق .... توسعه منابع انساني در راستاي عملکرد بهتر است که با ارتقاي ساختار.

14. اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻬﺮي در رو

آوري ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻮاﻣﻊ. اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ را .... را ﺳﺎﻣﺎن داده و ﻣﺮزﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ در ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﺮد، ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻛﺮده اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ..... اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻘﺮار. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ. ي،. ارﺗﻘﺎي ﻛﻴ. ﻔ. ﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت .... ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰ. ﺳﻴﺮوس ﺻﺒﺮي، رﺿﺎ .)1379(. ﺗﺎﺛﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮي . ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ.

15. بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده بر کيفيت زندگي نوجوانان

مركز تحقيقات ارتقاي سلامت، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان. چکیده: ... لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير الگوهاي ارتباط خانوادگي بر کيفيت زندگي نوجوانان انجام شد.

16. متن کامل برنامه پیشنهادی محمود واعظی برای وزارت ارتباطات و فناوری ...

زندگی بشر پس از عبور از عصر تولید انبوه و تنوع تولید، اینک وارد ... و فناوری‌ها می‌باشد که در افزایش کیفیت زندگی و بهبود رفاه عمومی تاثیر به‌سزایی دارد. .... شده است و نیز بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای ...

17. جزوه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد بقایری

علم با مطالعه طبیعت به بررسی رفتارهای طبیعی و فیزیکی می ... های علمی خدمات مورد نیاز بشر را ارائه می .... ها و زندگی گروهی آن .... کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات برای ارتقاء کارایی و تعامالت اطالعاتی بین دولت ها و همچنین درون ... مساله ای مربوط به مراوده الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بیش تر و قابل اعتماد بودن خدمات است .

18. ﻣﺤﻴﻄﻲ اي ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻳﺴﺖ زﻳﺴﺖ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻴﻂ - مطالعات بین‌رشته‌ای در ...

و. ﻣﻘﺮرات،. اﻃ. ﻼﻋ. ﺎت و واژﮔﺎن ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ. و ﻋﻠﻤ. ﻲ. ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. : 2004( vii. ) ارﺗﺒﺎﻃﺎت ز. ﻳ. ﺴﺖ. ﻴﻣﺤ. ﻲﻄ. ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان .... ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ ﺑﺸـﺮ ﻧﻴـﺰ. اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ .... دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺖ از. زﻧﺪﮔﻲ و ارﺗﻘﺎ. دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و رﻓﺘﺎر. ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﻣﺤﻮر زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﻴﺶ. از.

19. اصل مقاله (685 K) - پژوهش های روستایی

بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در ... آسیب پذیرند، ایجاب می کند که شناخت علمی و دقیق تری از موضوع به دست آوریم و آن را با ... مطالعه تطبیقی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی دریافتند که مؤلفههای ... ارتباطی افراد درون جامعه، این ارتباط را به صورت یک دارایی برای فرد در آورده است ( خوش ...

20. آموزه¬های قرآن مهم¬ترین نیاز انسان معاصر

اما این پیشرفت‌های علمی هم‌زمان شکاف‌های عمیقی در جوامع ایجاد کرده و بسترهای ... این وضعیت نشان می‌دهد که اخلاق ارتباطات و بهداشت روان مهم‌ترین نیاز عصر حاضر به‌شمار ... و اقتصاد، خدمات، بهداشت و درمان، صنعت، آموزش و ارتباطات بر کیفیت عمر انسان افزوده است. .... شده که سطح زندگی بشر تا حدود بسیاری دگرگون شده و ارتقا یافته است.

21. آشنایی با تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات - همشهری آنلاین

15 نوامبر 2013 ... فناوری که لازم و ملزوم زندگی انسان شده است. ... و به روز باشند به طوری که باعث بهبود و ارتقاء کیفیت تصمیم‌گیری‌ها شوند. .... این علم روز به روز، نه! ... برای نمونه به تغییراتی که در سطح جوامع بشری صورت گرفته، اشاره می‌کنیم.

22. بررسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه

در ساليان اخير ، فن آوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فن آوری های جديد و ... های اجتماعی و اقتصادی بشريت به دنبال داشته و تاثير آن بر جوامع بشری بگونه ای است ... در واژه "اطلاعات" ، بار معنائی از قبل تعريف شده ای در رابطه با کيفيت ، معتبر .... ارتقاء سطح دانش تاثير مستقيم و مثبتی بر کيفيتت زندگی شهروندان يک ...

23. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات روی اشتغال‌بخش خدمات در ایران

16 آگوست 2010 ... ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل. اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ... زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده . ﮔﺴﺘﺮ. ش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ... دارﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻄﺎر ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری وﻓﻖ داده و ﺑﻪ. روز ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش .... ﺮﯾﻊ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﺮم. اﻓﺰار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه .... در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺗﻘﺎ.

24. دفتر فناوري اطلاعات و آمار | تعريف ICT

گستره كاربرد و تاثيرات آن در ابعاد مختلف زندگي امروزي و آينده جوامع بشري به يكي از ... اما در تعريف فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌توان گفت؛ فناوري عبارت است از ... 5 - ارتقاء كارآيي سيستم‌هاي اقتصادي و ايجاد شفافيت براي جذب سرمايه‌گذاريهاي ... 1- فراهم آوردن خدمات اينترنت با كيفيت و سرعت بالا براي شهروندان و بهبود زندگي ...

25. بهره وری نیروی انسانی - مدیریت منابع انسانی

3-یاد بگیرید که در زندگی بازی ، تفریح و سرگرمی داشته باشید. .... که بین کیفیت زندگی کاری به عنوان یکی از عوامل افزایش بهره وری و عملکرد کارکنان و رضایت .... (رانت علمي) اعطاي پست بر اساس ارتباطات آشنايي و نسبي و ناديده‌گرفتن ملاك‌هاي ... موارد مذكور بخوبي نشان مي‌دهد كه مديران پرمشغله مانعي در جهت ارتقاء سطح بهره‌وري در ...

26. اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎ

ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺸﺮ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار و داﻧﺶ ﻓﻨﺎوري. اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ . ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﻳﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎﻫﻮاره اي و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ. ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را ﻛﻢ رﻧﮓ ﻛﺮده و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ... ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ... ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ...... و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻓﺎوا.

27. الگوی ارتباطات انساني مطلوب در فرهنگ اسالمی - دوفصلنامه علمی ...

سبک زندگی اسالمی به عنوان ساحتي مهم از فرهنگ، ابعاد متعددی دارد که به یقین، یکی ... ارتباطات انسانی مي تواند مسیري مهم جهت ارتقا و رفع مشکالت خرد وکالن فرهنگی تلقّي شود. .... که با سایر عناصر حیات بشری در حال تعامل است تا نیازهای انساني را پاسخ گوید و انسان همة .... کیفیت و مطلوبیت ارتباطات اجتماعی فرد مي شود.

28. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری، بهبود ...

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری، بهبود فرایند یاددهی یادگیری و سواد ...

29. دانلود رایگان فیلم و سریال با لینک مستقیم

دانلود فیلم ایرانی خانه کاغذی با کیفیت hd. دانلود فیلم جدید خانه کاغذی. درج شد. گروه ...

30. ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت

کم‌آبی بدن روی عملکرد ذهن تاثیر می‌گذارد; دانش‌آموزان برای کنکور از پایه و با ...

31. انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

English ویرایش و چاپ مقاله، انجام فوری سمینار، دانلود و مشاوره رایگان، تهیه پروپوزال ...

32. چه عواملی بر سلامت روح و روان موثر است ؟ – سایت پزشکان ...

عوامل متعددی بر روی سلامت و بهداشت روح و روان انسانها تاثیر گذار می باشند با وجود جدا ...

33. گپ و گفتی با خانم دکتر لعیا جنیدی | تبصره

خانم دکتر جنیدی درجات کارشناسی حقوق قضایی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی خود را از ...

34. چكيده: - conf.semnan.ac.ir

... بر کیفیت آن است (علمی ... برای بهبود کيفيت زندگی خود ... بهبود کیفیت زندگی، در ...

35. متن کامل منشور حقوق شهروندی به سه زبان منتشر شد

آنچه می خوانید متن کامل منشور حقوق شهروندی است که امروز بیست و نهم آذرماه 1395 در همایش ...

36. آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

اسمیت سه دلیل را برای افزایش خروجی به خاطر تقسیم کار ، مطرح می کند که عبارتند از :

37. اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل ...

38. دانشجو - شادی و تاثیرات آن

خوش امدید بازدید از این وبلاگ برای عموم آزاد است ××ممنون از نظرات شما عزیزان××

39. مجلات رشد ـ دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با وظیفه اصلی مدیریت و تولید نشریات آموزشی رشد و ...

40. مشاهده مقاله | نانوحسگر

مروری بر کاربردهای فناوری نانو. مروری کوتاه بر کاربردهای فناوری نانو در بخش انرژی

41. صفحه اصلي - agriculture.um.ac.ir

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ... سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان

42. استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی - ديگران

چکیده: بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بیشتر به کشورهای در حال توسعه مربوط می ...

43. برای كنترل غریزه شهوت در سنّ نوجوانی یا جوانی چه باید كرد ...

راه ها و روش های کم کردن و از بین بردن شهوت و تمایلات جنسی برای افراد مجرد: باید دانست ...

44. حقوق و دستمزد سال ۹۵ + کلیه اخبار | استخدام

۱۱ اسفند ۹۵ – تامین اعتبار برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت. خبرگزاری ایسنا ...

45. چرا یک مرد مسلمان می تواند چهار زن به همسری بگیرد؟ چرا این ...

شهر سوال ـ اگر چند همسری برای زنان جایز بود، بیشترین آسیب از این مساله به زنان وارد می ...

46. جستار - پیشرفت علمی ایران - KHAMENEI.IR

جستار بیانات رهبری کلیدواژه پیشرفت علمی ایران پیشرفت/ تولید علم

47. آخرین اخبار ایران و جهان - زمونه

2 سال پیش: مردم از لوازم وارداتی غیر استاندارد استفاده نکنند به گزارش گروه سیاسی ...

48. هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

فاطمه تقی‌نیا کینچاه مدیرعامل شرکت نیا راهکار نگار با بیان این مطلب در مقاله‌ای که ...

49. مشاهده مقاله | نانوکاتالیست‌های پیشرفته

مروری بر کاربردهای فناوری نانو. مروری کوتاه بر کاربردهای فناوری نانو در بخش انرژی

50. محمود احمدی‌نژاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زندگی شخصی کودکی. محمود احمدی‌نژاد در ۶ آبان سال ۱۳۳۵ در بخش آرادان از توابع گرمسار ...

51. تهران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آقا محمدخان، بنیان‌گذار دودمان قاجار که پس از بارها تلاش برای تصرف تهران بالاخره ...