پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۱۴

ارتباط بین زیکا و نقص قلبی نوزادان کشف شد

1. کشف ژن های جدید مرتبط با بیماری قلبی مادرزادی - دانستنی ها - سلامت ...

10 ا کتبر 2017 ... بیماری قلبی مادرزادی عامل برجسته مرگ ناشی از نقص های نوزاد در هنگام تولد است و از هر 100 ... در این مطالعه جهش هایی در ژن FLT4 شناسایی شد که به Tetralogy Fallot منجر می شود؛ ... پیش از این همین ژن های با اوتیسم ارتباط داده شدند. ... به‌زودی موافقت‌نامه راهبردی بین ایران و افغانستان برای حل مساله آب هیرمند امضا می‌شود ...

2. بیماری‌های مادرزادی قلب در نوزادان مادران دیابتیک: یک بررسی اکوکاردی

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺸﻒ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ... ﻴﻦ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ. ﺑﻮدﻧﺪ . ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ از آزﻣﻮن. ﻫﺎي آﻣﺎري. Fisher exact. و. Chi-square. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ... ﻧﻘﺺ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﻨﻲ در. 3. ﻣﻮرد. %)4( ... ﻣﺎدرزادي ﻗﻠﺐ در ﻧﻮزادان ﻣﺎدران دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺎرداري ﺑﻮد. )004/0. P= ).

3. بررسی عوامل خطرمادری مرتبط با بروز بیماری های مادرزادی قلب : یک ...

مقدمه: بیماری مادرزادی قلب به وضعیتی گفته می شود که از زمان تولد بوجود می آید و برروی ساختار قلب نوزاد و همچنین عملکرد آن تاثیر می گذارد ،این بیماری میتواند نوع ... (مثل یک سوراخ کوچک دربین حفره های قلب)تا نوع سخت (مثل نقص یا ضعف در قسمتی از ... ... های آماری توصیفی، t studentو همچنین مدل سازی رگرسیون لجستیک انجام شد.

4. بررسی شیوع بیماری مادرزادی قلبی وانواع آن در نوزادان متولد شده در شهر

17 فوریه 2014 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺎدرزادي ﻗﻠﺒﯽ واﻧﻮاع آن در ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد. از ﺳﺎل. 1390. -. 1385 ... در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺺ دﯾﻮاره ﺑﯿﻦ ﺑﻄﻨﯽ و ﻧﻘﺺ دﯾﻮاره ﺑﯿﻦ دﻫﻠﯿﺰي ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي. ﻗﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و .... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﻫﺮ. ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري.

5. مقایسه کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به بیماری مادرزادی ...

22 جولای 2011 ... مادرزادی قلبی از دیدگاه خود و والدین آنها انجام شد. روش کار: ... )به جز بعد مشکهت بیماری( و نیز در کل بین دو دیدگاه کودکان و والدین تفاوت معنی. داری ... اکسیژن دچار نقص شناختی است که باعث نقص. در انجام ... گذاشته. و ارتباط وی.

6. ابتلا به ویروس زیکا در دوران بارداری چه عوارضی خواهد داشت؟ | دکتر ...

18 فوریه 2018 ... این ویروس مرتبط با نقص تولد در نوزادانی است که از مادران مبتلا به زیکا ... اگر چه در برخی موارد نیز از طریق ارتباط جنسی منتقل می گردد. ... اولین بار در سال 1947 ویروس زیکا در اوگاندا کشف شد. ... تاکنون این بیماری بعنوان یک بیماری عفونتی شدید بین افراد .... محاسبه گر تخصصی بیماری های قلبی و عروقی.