دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۴

اردن خواستار حل و فصل وضعیت قدس بر اساس قطعنامه های بین المللی شد