چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۵۷

اردن خواستار حل و فصل وضعیت قدس بر اساس قطعنامه های بین المللی شد