چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۲۸

ارز صادرات کشاورزی در سامانه نیما مستثنی شد