شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۴۸

اروپا حواله مستقیم پول به بانک مرکزی ایران را پیشنهاد کرد