یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۴

اروپا هیچ سودی در ادامه تنش ها در خلیج فارس نمی بیند