چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۰۰

از تلخی بدبینانه تا تلخی واقع بینانه