پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۱

از تلخی بدبینانه تا تلخی واقع بینانه