شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۴

از مشتریان جدید نفتی نام نمی برم؛ آمریکا و همسایگان نامرد به سراغ آنان می روند سختی برای همه کشور ها رخ ...