پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۷

اساس اسلام بر وحدت و برادری است وحدت به معنای تأکید بر مشترکات