شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۷

اساس اسلام بر وحدت و برادری است وحدت به معنای تأکید بر مشترکات