دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۱۶

استاندارد باید به عنوان یک منشور فرهنگی در جامعه نهادینه شود

1. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن - پرتال جامع علوم انسانی

و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر. ﻣﻮاﺟﻪ ﻫـﺴﺘ. ،ﻨﺪ. ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ. اﺧﻼق از ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . اﻣﺎ ... ﮐﻠﻤﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن. 1. را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ای وﺳـﯿﻊ ﺗـﺮ اﻋـﻢ از ﮐﺎرﻣﻨـﺪان،. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ. ﺷﻮد ..... ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗـﯽ ذﮐـﺮ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺣﺘـﯽ ﺑـﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ... ﺷﻮد . وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ اﺧﻼﻗﯿﺎت. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾـﮏ ﻣﻨﻈـﺮ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ...

2. دریافت

و تعهد کامل به مسایل در جامعه و حرفه خود به کار. بپردازند و اصول ... ساخته می شود، سازمانی ورشکست می شود، پساب های ... امروزه داشتن اخالق حرفه ای، به عنوان یک مزیت رقابتی ... بیشتری برای انجام کارشان با استانداردهای باال داشته. باشند، باید آموزش اخالق حرفه اي را در خود نهادینه .... منشور رفتاری: شامل رفتارهایی است که مطلوب سازمان .

3. اخلاق حرفه‌اي ارتباط وسيعي با اخلاق سازماني دارد

19 آگوست 2014 ... اخلاق حرفه‌اي از چند بخش تشکيل شده است؛ بخشي از آن منشور اخلاقي است که ... همچنين ادبيات علمي اخلاق حرفه‌اي بايد در يک چارچوب فرهنگي و ديني شکل ... بود- اين اخلاق در مشاغل مختلف بايد نهادينه شود تا صاحب حرفه مقيد باشد به تعهدات ... کشور و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ يعني نهادينه کردن اخلاق در جامعه يا به ...

4. منشور جهانی اخلاقیات گردشگری چیست؟ | سفریابی

4 سپتامبر 2017 ... در اصول ده گانه، به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست به عنوان کلیدهای توسعه ... ای را در دنیا نهادینه کند تا ملت‌ها، حافظ و پاسدار شهرهای مختلف جهان باشند و خود را یک ... سلامت، آموزش و فرهنگی از اشکال مفید گردشگری است که باید ترویج شود و در ... فرهنگی به شکل سنتی قابل عرضه و از استاندارد شدن آن پرهیز شود و حداقل ...

5. شناسایی و اولویت‌بندی شیوه‌های نهادینه‌سازی اخلاق در سازمان

اي. ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻗﻮاﻋـﺪي. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﺗﻤﺎم اﻋﻀــﺎي ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ اﻋﻤﺎل. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ... ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن. ﭼﮕﻮﻧﻪ. ﺑﺎﯾﺪ. ﻋﻤﻞ. ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه، ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزي اﺧﻼق. 8. در ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ. ﻣـﯽ. ﺷـﻮد؛. ﻃﺮاﺣ. ﯽ ..... ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻠﻘﯽ درﺳﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ..... ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗ. ﯽ ... ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از. آﻣﻮزه. ﻫﺎي. دﯾﻨـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ.

6. متن کامل (HTML) - فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

بیمارستان‌های ارتقادهنده سلامت به دنبال نهادینه کردن مفهوم پیشگیری و ارتقای سلامت ... سازمان جهاني بهداشت در سال 1986 در بیانیه منشور اتـاوا تأکید کرده است که سلامت .... این استانداردها با توجه به موقعیت بیمارستان‌ها بخصوص ازنظر فرهنگی و ... در ضمن، ارتقای سلامت باید به‌عنوان یک هدف روش در متن شرح وظایف بیمارستان لحاظ شود.

7. مجابی: منشور حقوق شهروندی 4 ماده محیط زیستی دارد

5 مارس 2017 ... وی افزود: توجهی که فرهنگ کهن ایرانی نسبت به محیط زیست و حقوق ... آحاد جامعه نیز دنبال دستیابی به هوا و آب سالم و زندگی با کیفیت هستند ... اینکه نیاز داریم منشور حقوق شهروندی نهادینه شود، اظهار کرد: باید آموزش ... وی افزود: اصل ٥٠ قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ما به موضوع محیط زیست توجه خاص دارد و به عنوان یک ...

8. اجراي منشور حقوق شهروندي پيش از همه بايد از خانواده دولت آغاز شود

19 دسامبر 2017 ... یکسال از رونمایی منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ که به اصولی همچون ... و نهادینه سازی حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفت، تا ساختارهای ذهنی به موازات ... دولت با جامعه مدني و دستگاههاي حاكميتي در خصوص گسترش فرهنگ حقوق شهروندي .... فهم «شهروندی » به عنوان« یک حق که پایه و اساس حقوق دیگر است» اولین گام برای ...

9. ﻣﻨﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ - Pajhwok Election site

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ا. ﺻﻞ ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ. ﺳﺎﻻري. ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد . دوﻟﺖ. اﺻﻼﺣﺎت و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ. در راﺳﺘﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ ... در ﺟﺎﻣﻌﻪ. ،. از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. رﺳﻤﯽ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ. ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺟﺪي اﺳﺖ؛ .... و ﺑﺪل ﮐﺮدن آن. ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ. در ﻧﻈﺎم اداري. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ...... ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺗﺮ ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮزﻫﺎ.

10. مستندسازي در روابط عمومي - دانشکده طب سنتی

این تعاملات به طور دائمی باعث می‌شود سازمان به عنوان یک سیستم زنده، بتواند خودش را ... است که این موضوع در قسمت مستندسازی روابط عمومی پیگیری می شود. ... يكي ديگر از راه‌هاي توليد خبر بايد در راستاي منشور اخلاقي سازمان و فرهنگ جامعه باشد كه ... باورها و ارزش های اخلاقی را در نوع ارتباط با مشتریان درون و برون سازمانی نهادینه نماید.

11. نگاهی به گردشگری سبز یا گردشگری با اخلاق

منشور جهانی اخلاقیات در گردشگری که اواخر قرن بیستم میلادی به تصویب رسید. ... گانه، نگاه به صنعت گردشگری را با نگاه سبز و اخلاق محور که حامی محیط زیست و جامعه ... را در دنیا نهادینه کند تا ملت ها، حافظ و پاسدار شهرهای مختلف جهان باشند و خود را یک ... ها باید با اصول معماری و میراث فرهنگی منطقه هماهنگ باشد و بگونه ای محافظت شود ...

12. ( ﺟﻢ ) ﻣﺪارس ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺸﻮر - سازمان حفاظت محیط زیست

1 مه 2017 ... ﮔﻮﻧﯽ زﯾﺴﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ... ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻮاد و اﺧﻼق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﻮر. ﻣﺪارس ﺟﻢ. ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ. آﻧﮑﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ... ﯾﮏ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺰرگ ، اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آن روز و اﻣﺮوز و ﻓﺮداﻫﺎي وﻃﻦ زﻧﻬﺎر ... ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﺎﯾﻪ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺑﺎوري ...

13. منشور اخلاقی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

تهیه کنندگان: گروه اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به ... ضرورت رعایت استانداردهای جهانی منشورنویسی و لزوم مردمی بودن منشور اخلاقی انتخابات از یک ... شصتم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از ... در منشور اخلاقی انتخابات نیز رعایت قوانین و مقررات انتخاباتی به عنوان قاعده ...

14. ﻫﺎ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن - ResearchGate

ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال، ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ... ﺑﻪ. ﮐﺎر . ﺑﺮﻧﺪ . ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در. ﻋﺼﺮ. ﺣﺎﺿﺮ. ﮐﻪ. ﻣﺪﯾﺮان. ﺑﺎ. ﺗﻨﻮع. ارزﺷﯽ. و. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. در. ﻣﺤﯿﻂ. ﮐﺎر. ﻣﻮاﺟﻪ .... ﺷﻮد . ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش. ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﺮود در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، راﺑﻄﻪ. اي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد . از ﺳﻮ ... اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي. رﻓﺘﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل درون ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻪ اﻋﻀﺎ در آﻧﻬﺎ ﺳﻬﯿﻢ. اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﺎ. ﻣﯽ.

15. مولاوردی: قوانین مخل اجرای منشور حقوق شهروندی شناسایی می‌شود - ایسنا

2 دسامبر 2017 ... دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ ... الان در وضعیتی قرار داریم که باید به منشور عمل شود؛ این مطالبه جامعه است ... به آن پرداختیم ؛ اما باید دید چه ضرورتی داشت تا در یک منشور جامع این ... ما کمیسیون حقوق بشر اسلامی داریم اما آن نهاد ملی که دارای استانداردهای لازم .... فرهنگی و هنری.

16. Untitled - موسسه کار و تامین اجتماعی

6 آوريل 2015 ... اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﻤﯿﻊ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﻔﺎد آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺳﺎزﮔﺎر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ -2-1. ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮا ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ... دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﻋﻼن ﻧﻤﻮده و اﺟﺮاء و ... ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادي، اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي، رواﻧﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري، ...

17. ستاد امر به معروف و نهی از منکر - بایسته های حقوق شهروندی و قانون ...

16 ژانويه 2018 ... وی ادامه داد: شهروند به معنای افرادی است که در یک جامعه انسانی کنار هم .... وی بیان کرد: برای اینکه امر به معروف تبدیل به ارتباط و نه انتقام شود، باید استانداردهای آن را ... ماده حقوق منشور شهروندی به صورت مستقل همین حقوق به عنوان یک پیوست .... ما و رسانه ها نقش مهمی در نهادینه شدن فرهنگ نقد همگانی و نظارت اجتماعی داریم.

18. آبرسـانـی به 10 روسـتا در هـرمـزگان - شرکت آب و فاضلاب روستایی ...

جمعیت یک هزار و 600 نفر ، راه اندازی آب شیرین کن. 350 مترمکعبی ... ریـال ، آبرسـانی بـه دو روسـتای شهرسـتان بسـتک 3. هـزار میلیون ... بشاگرد به عنوان روستاهای برخوردار در زمینه تامین .... در خصوص فرهنگ صرفه جویی تشریح کرد: حضور مدیر .... خانــوار از نعمــت آب آشــامیدنی اســتاندارد بهــره منــد .... بایـد در جامعـه نهادینه شـود زیرا در.

19. سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد - مدیریت ...

جامعه ی آماري در این تحقیق، کارکنان رسمی شرکت گاز استان مازندران 442 نفر هستند. نتایج ... مدیریــت و رفتــار ســازمانی مــورد کنــكاش واقــع می شــود، ... شـرکت گاز اسـتان مازنـدران به عنـوان یكـی از بزرگ تریـن ... دگرگونی هــای جمعیتــی، اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و .... رفتار یک سازمان باید بر اساس ارزش هایی رفتار اخالقی: *.

20. تبیین دیدگاه بیماران و همراه آنان پیرامون «حقوق بیمار»: یک پژوهش ...

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر از دﯾﺪ ... ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺑﯿﻤﺎران و ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤــﺎر را ﻧﺨﻮاﻧـﺪه و از ﻣﻔـﺎد آن ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ... ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﯾﺎری ﮐﻨﺪ. ... ﺿﺮورت آن ﻧﻬﺎدﯾﻨــﻪ ﮐـﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ... ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺎﯾﺪ دﺳـﺖ ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﻫــﻢ داده و ... ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ..... ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿــﻪ ﺷـﻮد.

21. توافق گمرک و سازمان انرژی اتمی برای بومی سازی تولید ایکس ری ...

منــشور خــدمتگزاری در گــمرک. نشـریه تخصصـی ..... فرزندانی را به جامعه تقدیم کرد که هر یک منشأ خدمات مفید. و مؤثر برای مردم و ..... اما این استانداردها باید به طور گسترده تر و مؤثرتری ... گمرک در ارتباط باشند و پس از بازگشت به خانه به عنوان یک نقطه ارتباطی همچنان فعال بمانند. وی ...... از تخلف باید به صورت یک فرهنگ نهادینه شود.

22. دوازده سال حبس ، مجازات تولید و عرضه روغن موتور غیر استاندارد با جعل ...

29 آوريل 2018 ... او با اشاره به نقش مهم اداره کل استاندارد در تولید کالای با کیفیت ... عنوان یه مفهوم ارزشمند باید در جامعه نهادینه شود و نشان استاندارد به عنوان یک نشان ...

23. سرمایه انسانی موفقیت بانک را تضمین می کند - بانک اقتصادنوین

مطالعه منشور شــهروندی بانک موجب می شود پرسنل با فرهنگ. ســازمان خــود و نحــوه .... اســتانداردها، کنترل هزینه ها، بهره وری و سوددهی شعبه به عنوان. یک واحد مستقل اقتصادی می ... همــه همکاران شــعب هــر روز با بســیاری از افراد جامعــه در ارتباط. هســتند و کتاب ..... منشور شهروندی موجود باید به عنوان یک فرهنگ سازمانی نهادینه. و اجرایی شود.

24. صداقت و درستكاري : چهارمين اصل منشور اخلاق حرفه اي در ديوان محاسبات ...

مترجم : دكتر حسين كثيري – عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ... كار گروه فني استاندارد جامعه حسابداري رسمي ايران و عضو كميته حسابرسي بانك ملي و مديرعامل ... وظايف و مسئوليتهاي كميته حسابرسي كه توسط هيات مديره تصويب مي شود از يك شركت به .... كميته حسابرسي ( به عنوان يك عامل نظارتي) بايد اطمينان بايد كه مديريت ريسكهاي ...

25. منشور فرهنگی انقلاب اسلامی علم و فناوری

ﻣﻨﺸـﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ اﻧﻘـﻼب. اﺳﻼﻣﻲ ...... دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ،. اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ، ﺧﺪا و ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﺪ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ،. ﻳﻚ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه و داراي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ .... آﻣﻮزش و ﭼﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ .... ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و اﺟﺮا ﺷﻮد ﻧﺤﻮه ..... ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ارزش، ﻫﺪف ﺑﺸﻮد و در ﻣﻮرد آن ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﺻﻮرت.

26. ارتقایسالمت در بیمارستان ها - hphnet.org

اجتماعی - بهداشتی دوباره تعريف شود و اين بدين معنی است که بیمارستان تنها محلی مربوط به ... تمامی اعضای کادر درمانی( و خود را به عنوان يک محیط فیزيکی ارتقا دهنده سالمت معرفی نموده ... نهادينه کردن مفهوم پیشگیری و ارتقای سالمت بین همه پرسنل بیمارستان، توانمندسازی .... بلکه بايد قوانین، فرهنگ ها و عرف جامعه را نیز تغییر دهد .

27. بانک شهر بر بلندای شاهنامه

مطالب ترجمه شده ارسالی باید با یک نسخه از متن ... فرهنگی و زیست بوم جامعه نیز توجه می شود. .... فعالیت بلندمدت و نهادينه در زمینه بازاريابی، مستلزم بهره گیری از نوآوری و برنامه ريزی ... و این ساختمان به عنوان ساختمان مرکزی بانک شهر در نظر گرفته شد. ..... رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید به استانداردهای حاکمیتی شرکتی.

28. استاندارد باید به‌عنوان یک منشور فرهنگی در جامعه نهادینه شود

ناصری در پایان اضافه کرد: استاندارد باید به‌عنوان یک منشور فرهنگی در جامعه نهادینه شود؛ لذا باید در فرهنگ دینی مردم کار شود تا به مسئله استاندارد توجه ویژه‌ای داشته باشند.

29. نقش استاندارد در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جامعه ...

نقش استاندارد در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جامعه تبیین شود معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان گفت: باید جایگاه و رابطه استاندارد در اقتصاد مقاومتی در جامعه ...

30. مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج: ارزش علم باید در دانش ...

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج خلیل کریمی صبح امروز در همایش تشکل‌های دانش‌آ‌موزی پیشتازان و فرزانگان در سنندج با بیان اینکه شهید مرتضی مطهری استاد علم و شریعت است، اظهار کرد: شهادت آخرین درجه سعادت برای یک فرد است که انسان می‌تواند به آن دست پیدا کند.

31. اهداف حقوق شهروندی برای همه سطوح جامعه تبیین شود | مهر ...

ضرورت شکل‌گیری گفتگوی ملی در جامعه/ منشور حقوق شهروندی به لایحه تبدیل نمی‌شود شبستان ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۲۲:۰۳

32. خرید کالای باکیفیت ایرانی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه خرید کالای باکیفیت ایرانی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود، گفت: امیدواریم تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط با در اختیار گذاشتن فضاهای تبلیغاتی به ما کمک کنند.

33. سامانه اطلاع‌رسانی استاندارد ایران

وجود علامت استاندارد عامل اطمینان خاطر است و داشتن شاخص‌های کیفی کالا را نشان می‌دهد به همین منظور باید فرهنگ توجه به علامت استاندارد در بین مردم نهادینه شود.

34. مالیات گریزی یک منکر است/ ضرورت اعتمادسازی عمومی | مهر ...

سمنان - استاندار سمنان بابیان اینکه مالیات گریزی باید به‌صورت یک منکر در جامعه نهادینه شود، ابراز داشت: مسئولان کاری کنند تا مردم با رغبت مالیات پرداخت کنند.

35. ضرورت شکل‌گیری گفتگوی ملی در جامعه/ منشور حقوق شهروندی به ...

ضرورت شکل‌گیری گفتگوی ملی در جامعه/ منشور حقوق شهروندی به لایحه تبدیل نمی شود

36. مهارت‌آموزی به کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود

ذوالانواری با اشاره به اینکه پیامبر اسلام(ص) دست کارگر را بوسید، عنوان کرد: این حرکت پیامبر(ص) بیانگر آنست که در جامعه کار و مهارت‌آموزی اهمیت بالایی دارد، در همین راستا باید شغل‌های جدیدی را ...

37. معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایى: ‌تنوع نوع هواپیما ...

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایى کشورى افزود: در صورت عدم اثربخشى سیستم تضمین مرغوبیت و ایمنى، یافته سطح١ به شرکت هواپیمایى گرفته شده و بلافاصله عملیات پروازى آن متوقف و تعلیق خواهد شد.

38. دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر در دانشگاه تهران برگزار ...

دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر به همت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و با حمایت بنیاد ملی مادر در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

39. برنامه‌های جدید با رویکرد نو در روستاها طراحی و اجرا شود ...

مرسلپور تأکید کرد: برنامه‌های جدید با رویکرد نو باید در روستاها طراحی و اجرا شود، که باید بین همه همکاران یک همدلی و اتحاد باشد تا کارها به‌خوبی انجام شود.

40. یک ساخت سیاسی سکولار باید با روحانیت شیعه چه کند؟ - BBC ...

در یک ایران لیبرال و سکولار نهاد روحانیت باید بدل به یک کهنه‌نهاد معرفتی ‌شود و رانت سیاسی ناشی از انقلاب پنجاه و هفت نیز پایان ‌پذیرد.

41. وضعیت فکری در دوران رضا شاه - BBC News فارسی

چگونه میتوانید این مطلب را به دیگران برسانید. این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود

42. نظام پزشکی باید سازمانی معیار، شاخص و هدایتگر باشد/ توجه ...

استاندار مازندران در نشست با اعضاء سازمان نظام پزشکی استان؛ نظام پزشکی باید سازمانی معیار، شاخص و هدایتگر باشد/ توجه به سلامت در جامعه نهادینه شود

43. هنر بهترین ابزار برای ترویج فرهنگ حجاب است

وی تاکید کرد: عملکرد مسئولان و متولیان فرهنگی در شبهه زدایی از مساله عفاف و حجاب به عنوان عوامل موثر در طراحی مهندسی فرهنگی می تواند نقش موثری در سطح جامعه ایفا کند.

44. استاندارد بالای آموزش و رفاه دانشجویان نقطه قوت دانشگاه ...

فرهنگ استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه باید در جامعه نهادینه شود یکشنبه 17 تیر 1397 نظرات (0 عدد)

45. لزوم تبدیل حجاب به یک باور/ظهورگروهی بنام اخلاقگرا در ...

مساله حجاب باید به یک باور تبدیل شود. منتظری بر نقش مهم مادران در فرهنگسازی تاکید کرد و افزود: مادری که خود با قانون الهی حجاب و عفاف کنار نیاید ،از آن لذت نبرد و باورش نکند، نمی تواند به کسی انتقال فرهنگ دهد. یکی از حکمت ...

46. ایرنا - پژوهشگر سوریه: قدس باید به یک آرمان جهانی تبدیل شود

در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا؛ پژوهشگر سوریه: قدس باید به یک آرمان جهانی تبدیل شود

47. تاسیس موقوفه سبک زندگی عفیفانه اسلامی/ باید ملکه حیا در ما ...

دبیرکل جبهه فرهنگی حجاب و عفاف کشور با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) گفت: اگر می‌خواهیم شیعه باشیم باید ملکه حیا در ما نهادینه شود، باید در برابر گناه شرم کرده و خود را آلوده به گناه نکنیم.

48. تعریف استاندارد و استانداردهای بین‌المللی معتبر

باید قبول کرد هر کالا و یا هر نوع خدماتی باید در یک چارچوب مشخص ارایه شود و این چارچوب‌ها را می‌توان با استاندارد تعریف کرد. در دنیای امروزی تقریباً تمامی کشورها برای خود یک استاندارد ملی ...

49. Rasa News :: خبرگزاری رسا - ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ حیا ...

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: اگر نخبگان جامعه ازجمله روحانیان و علما فرهنگ حیا را به‌خوبی در جامعه تبیین و نهادینه کنند بدون شک توجه به عفاف و حجاب در بین افراد افزایش یافته و مسائلی ...

50. نماینده مجلس ایران: مبارزه با فساد باید از دفتر رهبر آغاز شود

به گفته وی٬ «اگر این اتفاق بیافتد و سپس در قوه قضائیه با فساد مبارزه شود و پس از آن قوه مجریه به پالایش فساد در درون خود بپردازد حداقل دستاوردی که از آن حاصل می‌شود اعتمادسازی در جامعه است».

51. اصلاحیه گروهی از زنان بر منشور حقوق شهروندی

ما با استقبال از این فراخوان و از آنجایی که معتقدیم منشور حقوق شهروندی می‌بایست توسط جامعه مدنی و با گفتگوی گسترده جمعی در حوزه عمومی به نگارش درآید و در ‌‌نهایت هم با نظارت آنان اجرایی شود ...

52. سامانه اطلاع‌رسانی استاندارد ایران

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد استان لرستان: در سال جاری 72 عنوان استاندارد از مجموع استانداردهاي تدوين شده سازمان ملي استاندارد ايران، در این استان مورد بازنگري قرار گرفت. بر اساس ...

53. امام جمعه تبریز در اعتراض به نوع پوشش بانوان همایش را ترک کرد

در سین برنامه نام حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی آل‌هاشم به عنوان سخنران دیده می‌شد و گویا قرار بود از ایشان تجلیل شود. دو بخش تجلیل از فعالان فرهنگی و هنری با روی سن رفتن مسوولان برگزار شد که در همین حین نماینده ولی‌ فقیه در ...

54. فرهنگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فرهنگ به وسیلهٔ آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود. مثلاً گفتگو به زبان فارسی یک راهکار است بر رفع نیاز رو در رو سخن گفتن و زبان چینی راهکاری دیگر ...

55. حقوق بشر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

منشور حقوق بشر کوروش کبیر که به عنوان «اولین منشور حقوق بشر» در جهان شناخته می‌شود، در پایه‌های شهر بابل قرار داده شده‌بود و اکنون در موزه بریتانیا نگاه‌داری می‌شود.

56. حجاب و عفاف - ایسنا

متاسفانه امروزه اصل و مبنای عفاف و حجاب به فراموشی سپرده شده و اگر بخواهیم این اصل در جامعه نهادینه شود باید از عنصر مهم تبلیغات کمک بگیریم، اما بستر لازم برای احیای این واجب فراموش شده فراهم ...

57. دستیابی به حقوق شهروندی نیاز به یک جامعه توسعه یافته است ...

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه حقی که در واقع کودک بر گردن جامعه توسعه گرا دارد بسیار اساسی است، گفت: نهادینه سازی هر خصلتی باید از سنین کودکی آغاز شود و این یکی از ...

58. راه‌اندازی آزمایشگاه منطقه‌ای استاندارد در رفسنجان

ملانوری سلامتی جامعه را منوط به این دانست که در حوزه استاندارد این امر جدی گرفته شود و استانداردبودن از مهدکودک‌ها تا آسانسوری که افراد را در یک ساختمان جابه‌جا می‌کند، مورد اهمیت باشد.

59. حذف کتابهای بی محتوا موجب ارتقای سطح فرهنگی جامعه می شود ...

شمقدری خاطرنشان کرد: همان طور که رسانه ملی با پرداختن به برنامه های ورزشی، مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده است برنامه های فرهنگی و کتابخوانی هم باید به عنوان یک نیاز ضروری مردم توسط این رسانه ...

60. طرح "نشان ملی استاندارد پلاک" با جدیت در قزوین پیگیری می ...

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، منوچهر حبیبی در جلسه کارگروه استانیgnaf که پیش از ظهر امروز با حضور مدیران اجرایی استان در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت:gnaf ، با عنوان نشان استاندارد ملی تعریف می‌شود به نحوی که باید هر پلاکی دارای یک نشان استاندارد ملی باشد.

61. تحصیلات عالی و توسعه ملی! - روزنامه افغانستان

لذا با همین هدف دانشگاه کابل در افغانستان به عنوان اولین نهاد آموزش عالی در سال 1311 خورشیدی تاسیس شد تا نیروهای انسانی جامعه افغانستان را از لحاظ تخصصی و با توجه به نیازهای جامعه افغانستان ...

62. دیدگاه‌ها - تشویق به «نماز اجباری» در مدارس

این را عنوان کنم که به دلیل این‌که جمهوری اسلامی در اسلامی کردن بسیاری از امور کشور ناموفق بوده (یکی از مسائلی که در اسلامی کردن باید انجام بشود که جامعه خودش را نشان بدهد، عدالت اجتماعی است ...

63. سید محمد خاتمی: باید از دولت بخواهیم حقوقی که به رسمیت ...

وی گفت: رمز و راز تحول و خیر و تکامل در جامعه ما این است که انسان را به عنوان شهروند و حاکم را به عنوان خدمتگزار بپذیریم که روح انقلاب ما این بود و ام‌المطالب اصلاح طلبی نیز این است که نگاه او به ...

64. چالش ها و فرصت هاي جهاني شدن براي نظام تعليم و تربيت ايران

جهانی شدن به عنوان یک فرایند گریز ناپذیر در قرن بیست و یکم در ابعاد سه گانه خود (اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ) آموزش و پرورش را دستخوش تغییر و تحول میکند ،از این رو شناسایی ویژگی ها و آثار این ...

65. ایلان برمن: آمریکا امیدوار به یک ایران صلح‌جو، با ثبات و ...

وجود شخصیتی محوری که مردم گرد او جمع شوند مهم است و توجه جامعه جهانی به اعتراضات نیز باید معطوف شود اما در نهایت نقش نیروهای امنیتی نیز بسیار مهم است.

66. بازگشت به ماموریت های اصلی حوزه فرهنگی و اجتماعی در دستور ...

در مترو تولید می شود این در حالی است که باید خوراک و محصول فرهنگی با یک رویه واحد در معاونت اجتماعی که دارای ادارات مرتبط با این حوزه است به صورت علمی، دقیق و اصولی تهیه شود و در اختیار بخش های ...

67. ورزش همگانی به عنوان یک اصل جدي گرفته شود/ همدان مستعد ...

رئیس هیات ورزش‌های همگانی همدان با بیان اینکه توسعه ورزش بین آحاد مختلف جامعه مهم‌ترین هدف ماست، گفت: ورزش همگانی باید به عنوان یک اصل در زندگی روزمره افراد جاری‌ و ساری شود.

68. Rasa News :: خبرگزاری رسا - حوزه علمیه بر پایه تولید فکر و ...

آیت الله طبرسی با انتقاد از سیاسی شدن مسأله عفاف و حجاب در کشور، آن را سدی در برابر گسترش و نهادینه شدن این فرهنگ دینی دانست و گفت: مسأله عفاف و حجاب باید به عنوان یک فرهنگ غالب در جامعه اسلامی ...

69. لزوم حفظ کرامت انسانی در ادارات دولتی

وی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی باید دقیق و منطقی در جامعه پیاده سازی شود، یادآور شد: در منشور حقوق شهروندی تمام رسالت‌های حکومت و دولت نسبت به مردم در نظر گرفته شده است و یک منشور کامل و ...

70. ایسنا - اجتماعی / سلامت

بر همین اساس وزیر بهداشت به عنوان متولی سلامت کشور، دغدغه جدی دارد که محصولات سلامت محور مانند دارو و تجهیزات پزشکی به صورت نظام مند تامین شود.

71. راهکار‌هاي تقويت کار جمعي در جامعه ايراني

در دنیای غرب مساله کار گروهی به عنوان یک قابلیت کلیدی در مدرسه و دانشگاه به افراد آموزش داده می‌شود. یعنی آنطور که یادگرفتن ریاضیات یا حساب و یاد گرفتن شیمی و فیزیک و خیلی از مهارت‌های دیگر به عنوان ضرورت برای فرد تحصیل ...

72. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر | آمریکا در فارسی (usafarsi)

این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در ...

73. مقاومت عجیب خانواده‌ها برابر مهارت‌آموزی/ واحدهای تولیدی ...

این تغییر نگرش باید به‌گونه‌ای باشد که به آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای، نه به‌عنوان هزینه بلکه به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مهم در جامعه نگریسته شود.‌

74. سخنان صریح سحرمهرابی در برابر رهبری: حصر هشت ساله غیر ...

زنان به عنوان نیمی از جامعه در موقعیتی برابر با مردان قرار ندارند؛ راهکار ایجاد فرصت های برابر از جمله تعیین شرایط و معیارهای یکسان برای تحصیل، استخدام و اشتغال زنان به ویژه در مناصب دولتی و ...

75. کمپین‌های اعتراض به حجاب اجباری کی به اولویت فعالان تبدیل ...

به گونه ای که حجاب اجباری (به عنوان ابزار سرکوب صدها هزار زن ایرانی) از مرکز توجه خارج شده و اصلا از زاویه رعایت منشور حقوق بشر، و یا حقوق کودکان مطرح نمی‌شود.

76. ایرنا - اهدای عضو با نهادینه کردن فرهنگ ایثار در جامعه

اهدای عضو با نهادینه کردن فرهنگ ایثار در جامعه تهران- ایرنا- اهدای عضو و نجات افراد عملی خوب و خداپسندانه محسوب می شود که به عده ای فرصت زندگی دوباره می دهد.