یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۲

استاندارد باید به عنوان یک منشور فرهنگی در جامعه نهادینه شود