چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۵۶

استخدام 150 کمک پرستار در سال 1397 افتتاح و راه اندازی مجموعه پردیسان با 500 تختِ خوابگاهی مدرن و ...