چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۵

استفاده از تصویر نادال برای تضعیف روحیه پاریسی ها