دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۱

استقامت در دین موجب عاقبت به خیری است