یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۵

استقامت در دین موجب عاقبت به خیری است