سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۳۷

استقامت و بصیرت فاطمی را در قالب شعر برای مخاطب ترسیم کنیم