چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۴

استقامت و بصیرت فاطمی را در قالب شعر برای مخاطب ترسیم کنیم