دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۱۳

استقامت و بصیرت فاطمی را در قالب شعر برای مخاطب ترسیم کنیم

1. قم نیوز - استقامت و بصیرت فاطمی باید به درستی از طریق شعر و ...

15 فوریه 2018 ... استقامت و بصیرت فاطمی را در قالب شعر برای مخاطب ترسیم کنیم ... مساله باید به درستی از طریق شعر و ادبیات برای مخاطب تبیین شود که حقیقتاً ...

2. جلسه 1: مظهر ربوبیت، وقایع از آتش و ورود به جنت - علامه تابش

آیا این آرمان ها را برای ما تا به حال کسی طراحی کرده است، تبیین کرده است یا نکرده .... مظهر ربّ قرار گرفتن در گِرَو آن است که آنچه نفسانی است از خویشتن دور کنیم، جای  ...

3. شمـاره اول منتشـر شد

طراحی الگوی پیشرفت را نباید با فلسفه مالصدرا پیوند زد/ ..... نوشتارها در قالب مقاالت و کتاب های تألیفی توسط نویسندگان ترک، عرب، اروپایی ..... این از جنس بصیرت اســت و به قول .... عقل دعوت به ســوگردانی مخاطب بوده و می توان آن را با همراه کردن معنای ..... بود یعنی رشــته هایی چون هنر، ادبیات، شــعر، تاریخ و مانند آن ها، تمییز داد.

4. دست خط مبارك حضرت امام )ره(

اسامی جمع بندی كنيم از دل اين جمع بندی سه مؤلفه اساسی استخراج می شود: .... را در قالب مقاالت، مصاحبه ها و غيره منتشر كرد و در نهايت در كتاب گفتمان های دينی معاصر گرد هم ..... از سياست در ممالك اسامی، كاهش استقامت در برابر زياده خواهی های غرب، ترويج ...... در مواردي چون انسان شناسي، فلسفه و فرهنگ امريكايي، شعر، تاريخ و جغرافيا و امور.

5. سیری در نهج البلاغه

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻋﻠﻲ و ﻧﻬﺞ ..... آﻧﺤﻀﺮت آﻏﺎز ﻣﻲ. ﻛﻨﻴﻢ. : ﻳﺎران ﻋﻠﻲ. ع(. ) ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻧﺎن ﻛﻪ از ﺳﺨﻨﻮري ﺑﻬﺮه. اي داﺷﺘﻨﺪ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ... ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﭘﺎرﺳﺎﻳﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ ..... ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻌﺮي. ،. ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد درﺑﺎره آﻧﻬﺎ داوري ﻛﺮده. ﺑﺮﻧﺪه را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﻢ .... ﻣﺨﺎﻃﺐ او. " اﻧﺴﺎن. " اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ. ﺟﻬﺖ ﻧﻪ ﻣﺮز ﻣ. ﻲ. ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻪ. زﻣﺎن. ،. ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻴﺪان را از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ ﺳﺨﻨﻮر.

6. دریافت

وقايعی كه اگر نتوانيم خودمان را در مقابل آنها متمركز كنيم و تصميمات درست اتخاذ ..... اگر چه تركيب ساختار كشورهای جديد كه استعمار عموماً در قالب تنش های مستدام ...... تصوير آرماني از ارزش هاي امريكايي و ليبرال دموكراسي امريكايي، ترسيم ايران به عنوان ...... اما مقام معظم رهبری با عنايت به معرفت نسبت به بصيرت مردم ايران می فرمايند:.

7. فایل جامع سخنرانی های برگزار شده - دانشگاه تهران

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺎﻃﻤﻲ ...... آﻳﺎ آن ﻫﺎ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻣﺎ ﻣﻌﻴﺸﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﻦ آﻧﺎن در ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻌﻀﻲ را ...... ﺗﻮان ﻧﻴﺎز ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺛﺒﺎت ﻛﺮد. ... ﻫﺎي وﺣﻲ در دو ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺳﺖ ...... در ﺷﻌﺮ ﻓﺮدوﺳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻮﺑﻨﺪه و ﺳﻠﺤﺸﻮري دارد، اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ آﻳﺎت ﻗﺮآن .... اﻟﺴﻼم) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﺗﻮﻛﻞ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ، ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ، وﺟﺪان ﻛﺎري و ﺗﻘﻮاي اﻟﻬﻲ،.

8. منبر سید - قرآن

آیت‌الله سبحانی گفت: در زمان طاغوت گاه و بی‌گاه گفته می‌شد که قرآن با شعر و ادبیات ... را در قالب شعر بیان کند ممدوح است و پیامبر‌(ص) هم از چنین شعرایی تجلیل می‌کردند. ..... موسی، حاضر در تمام لحظات حساس و سرنوشت‌ساز؛ چون هاجر، صبور و با استقامت. ... هر آيه اي را كه منسوخ كنيم يا آن را متروك سازيم ، بهتر از آن يا مثل آن را مي آوريم .

9. كاردانش - رشد

و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه ..... لجبازي كودكان: چگونه با كودك لجباز و نافرمان خود رفتار كنم؟ .... ورزشي و تشریح ابعاد گوناگون توانایي هاي فیزیکي بدن مانند سرعت، استقامت و قدرت در ..... ادبیات فارسي گنجینه اي سرشار از حکمت و معرفت است که در قالب هاي شعر و نثر ...... بصیرت 319.

10. شریعت و سیاست - محسن کدیور

ﮐﻨﻢ . ﺷ«. ﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ. » ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ. ﻧﻮﺷﺘﺎر. اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎل. ﻫﺎي. 1378. ﺗﺎ. 1384 ..... ﺑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ. ﻓﻌﻞ. در ﻫﻤﯿﻦ. ﻗﺼ. ﻪ. ﺑﻪ. ﮐﺎر رﻓﺘﻪ. )4(. و ﯾﮏ. ﺑﺎر ﻧﯿﺰ. درﻗﺎﻟﺐ. اﺳﻢ. ﻣﻔﻌﻮل. ﻣﺴﺠﻮن ...... ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ روش در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺼﯿﺮت ﺣﺴﯿﻨﯽ آراء ﺑﺠﺎ ..... اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در راه ﺧﺪا و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪاﯾﺪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ اﺳﺖ ..... در ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آن اﻣﺎم ﻫﻤﺎم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﺮﺳﯿﻢ. «.

11. صفحه اصلی - هفته نامه رفسنجان

... اگرچه در همه شهرهای کشور این رسم وجود دارد، اما آداب و رسوم نوروز، شهر به شهر متفاوت است. ... داوران بیستمین جشنواره‌ ملی «شعر رضوی» در دو بخش این جشنواره معرفی شدند. ... شهداء شهر کشکوئیه گفت: در تاریخ 15 اسفندماه 90 در قالب تفاهم نامه ای شهرداری .... اسراف در کشور بیداد می کند و این مسئله ای نیست که بخواهیم چشم پوشی کنیم.

12. وب سایت پیام آنلاین - مقالات شما - شرکت مخابرات استان تهران

با سلام وخسته نباسید همکاران محترم در واحد طراحی منطقه 2 یا 4 اگر تمایل به جابجایی ..... تبدیل مشتریان برنامه رایگان به برنامه پرداختی در یک بازه زمانی خاص ایجاد کنیم. .... رویکرد مبتکرانه دانشمندان، ارائه شبیه‌سازی پروتئین در قالب بازی پازل به نام Foldit بود. ...... 1393/07/01, محمد موجودی, ۞ یک پند همسرداری از استاد فاطمی نیا .

13. حقيقت و واقعيت - فرهنگي

22 آوريل 2013 ... شعر از حقیر کمترین- محمود عدالت منش .... پیش روی ملت و مسئولان جمهوری اسلامی را در سال ِ پیش ِ رو، ترسیم می‌كنند. ... در سال جدید دوباره تمجید کنیم ... امسال بهار فاطمی است! ...... حکایتی که با زبان عرفان و تعابیر رمزگونه ، مخاطب را به این شب بزرگ .... مراقب باشيد كه در اين جبهه، پايدارى و استقامت خيلى اهميت دارد و ...

14. دانلود فصل‌نامه - مجمع خیرین کشور

میدان دکتر فاطمی، نبش خیابان بیستون، پالک 6، ساختمان لئون، طبقه 6، واحد 24 نشاني دفتر .... خیّرين می شود/۵۳۰ با وجود کاستی ها بايد حرکت کنیم/۵۳۴ پیوند مردم و حوزه يعنی .... بیشتری از جامعه، مخاطب اين حوزه ها باشند، افراد ..... قالب مجمع خیّرين کشور، بیان کرد: شناسايی ...... فقیه در دين شوند و بصیرت پیدا کنند، برای اينکه.

15. Untitled - حلقه وصل

17 آوريل 2017 ... طـور آقـا می دانسـتند کـه شـما در قالـب رباعـی دسـتی داری؟ ... شــعر- می گــذرم کــه آقــا بــا چــه وسواســی بــرای نشــریه ... 3( مــن فکــر می کنــم اگــر برخــی مدیــران بــه جلســات ســاالنه ..... جهـان اسـام، وحـدت، بصیـرت و هوشـیاری ملـل مسـلمان، راه حـل عبور ...... اســتقامت در میــدان و جنــگ ...... مشــهد و از آقــای ســادات فاطمی ایــن.

16. لینک دانلود کامل - معاونت پژوهش

معناشناسی سیستماتیک واژۀ والیت و رسم شبكه های معنایی مرتبط با واژۀ. 7والیت در .... حسن کاشی، دیوان اشعار، قرآن و حدیث، شیوه های تأثیرپذیری. ... سوره مؤمنون، گزاره های پرسشی، کنش کالمی، گوینده، مخاطب، بافت. ...... نهج البالغه، بصیرت، معناشناسی، روابط هم نشینی، روابط جانشینی، اوالواالبصار. ...... حسین رجبی- مجید فاطمی نژاد.

17. ثقلین • سیری در صحیفه سجادیه 86

28 نوامبر 2017 ... حضرت استاد فاطمی نیا روز سه شنبه بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء در ... چقدر امام سجّاد علیه السّلام آقایی کرده است و در قالب دعا این معارف عالیه را ... چرا ما باید این‌قدر ملاحظه کنیم؟ ...... جستارهایی در تاریخ اسلام · عبرات · دفتر شعر · امامت پژوهی · پرسش و ... پرسش و پاسخ مسائل اسلامی · حکومت اسلامی · رسم خوبان · از آسمان ...

18. عصر ظهور

آرزو می کنم که خداوند این اثر را در زمره تلاش هائی قرار دهد که زمینه ساز ظهور آن حجت بر .... از همین رو اروپائیان پیمان صلح را نقض کرده وبا جمع آوری امکانات خود، در قالب یک ...... روایات مربوط به سفیانی، جنگ های شش ماهه اول وی را به اختصار ترسیم می کنند، ...... در زمان نهضت فاطمی ها وبالاخره حوادث زمان ظهور حضرت مهدی (عج) را دربر می گیرد.

19. نمایه موضوعی مقاله ها - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

مجله: نمایه - خرداد 1381 - شماره 123 ; ; نمایه موضوعی مقاله ها.

20. 1 ! ! 1953 2 " " 24437 4 $ $ 81 5 % % 61 6 & & 330 7 ' ' 1993 8 ...

403 روش روش 6821. 404 طراحی طراحی 6821 .... 848 شعر شعر 3200. 849 مقام مقام ..... 1538 قالب قالب 1690. 1539 عشق عشق .... 1840 کنیم کنیم 1354. 1841 کودک ...

21. بایسته های هرن مداحی - Khamenei.ir

چـون تأثیـر شـعر در ذهـن مخاطـب بیشـتر اسـت. گاهـی یـک ... باشـند، اگـر یـک قصیـده را در مـکان مناسـب و بـا زبـان و قالـب و محتـوای بایسـته و حنجره یـی مسـاعد ... زندگـی امیرالمؤمنیـن را بیـان کنیـم تـا بیـن او و خصومـش در تاریـخ و امـروز مقایسـه شـود. ...... اصــاً رســم مداحــی از قدیــم این طــوری بــوده اســت؛ االن یــک مقــدار آن رســم ها کــم شــده.

22. برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - زبان و ادبیّات عربی

ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دورة ﻣﻤﻠﻮﻛﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﺷﻜﻮي ﻧﻤـﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ، ﻛﺪام اﺳ ..... ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه در درون ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن اﺛﺮ ﻣﻲ. ﮔﺬارد. وي از ﺗﺤﻤ ـﻞ رﻧـﺞ و ﻣﺸـﻘّﺘﻲ. ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ...... در آن و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن درﮔﻴﺮ ﺷﻮد. وأﻧﺎ. أﺳﻘﻂ ﰲ. ﱢ. ﺣﻔﺮة ﻫﺬا اﻟﻈﱢﻞ. اﻣﺎ ﻣﻦ در ﺣﻔﺮه اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺳﻘﻮط ﻣﻲ. ﻛﻨﻢ .... ﻃﺮﻓﻲ در ﻫﻤﺎن آداب و ﻋﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮار دارد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻞ، ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻌﻠـﻮم ...... ﺑﺼـﻴﺮت، اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ.

23. از بس که غم حسین)ع( در خاطر ماست... - مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان

منظـوم و ایـن امـر از دیـده ی شـاعران اهـل »نظـر« و »بصیـرت« دور نمی مانـد. ... اسـارت را بـا ترسـیم نـی خیـزران و لـب ودنـدان بازتـر می کنـد. در بنـد .... کـه در همـان وهلـه نخسـت مخاطـب بـه یـاد اشـعار شـاهنامه حکیـم طـوس مـی افتـد: .... مجموعـه ای کـه بیـش از 200 قطعـه شـعر دارد که غالب اشـعار .... وقت طواف دور حرم فکر می کنم ..... ادبیــات فاطمــی اســت.

24. و 5568 . 4335 - Stanford NLP

... 53 کرده‌اند 53 بسیاری 52 خارج 52 خاطر 52 می‌کنم 52 نتیجه 52 نوع 52 کنیم 52 دنبال ... 24 سرطان 24 شعرای 24 شیوه 24 غذایی 24 قضایی 24 قوه 24 متعلق 24 مخاطب 24 ... حاصل 21 خبرنگار 21 دیدن 21 ذهن 21 ساله 21 سخنان 21 شعر 21 شنبه 21 صنایع ... 15 ظلم 15 فروش 15 فلسفی 15 قالب 15 قالی 15 لندن 15 مردان 15 مساله 15 مشاهده ...

25. اشعار و متن هاي برنامه اي - مرکز پژوهش های صدا و سیما

محصول مرغوب استقلال، عزت و سربلندي نظام ملكوتيمان را برداشت كنيم. ..... من و تو، امروز «ما» مي شويم و «ما» فردا را با دستان اراده خود ترسيم خواهيم كرد. .... مِثل همان شاخه هاي تنها؛ خُرد و شكننده و بي تأثير، ولي وقتي قالب جمع بگيريم مِثل مُشتِ ... حالا ربط اين حكايت و انتخابات، قصه بصيرت پيرمرد است و گره اي كه به شاخه هاي تنها زد تا ...

26. اصل مقاله (1253 K) - دانشگاه تربیت مدرس

13 آوريل 2004 ... ﻓﺎﻃﻤﻲ. داﻧﺸﻴﺎرﮔﺮوه. زﺑﺎن. و. ادﺑﻴﺎت. ﻓﺎرﺳﻲ. داﻧﺸﮕﺎه. ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﻮﭘﺎ .... ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺻﺪر اﺳﻼم، اﻫﻞ دﻳﻦ و زﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻧﺒـﻮد اﻫـﻞ. « ..... ﻫﺎي ﺷﻌﺮ اﻋﺘﺮاض ﺳﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﺎن ﻏﺰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ...... ﺑﺼﻴﺮت. (. ﻫﺠﻮﻳﺮي؛. : 1336. ص. )46. و ﻗﺪرت ﻛﺸﻒ رﻣﺰ. (. ﻣﻮﻟﻮي ؛. :1362. ، ص ...... و آن ﺗﻮﺟﻪ را. وي ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ . ﻛﺎﻟﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺎ در رواﻳﺘﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ. ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼـﻪ ...

27. اصل مقاله

13 آوريل 2004 ... دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﻃﻤﻲ ..... ﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒ. نﺎ .... ﻛﻨﻴﻢ در ﺣﻜﻢ ﺗﺄوﻳﻠﻲ اﺳﺖ از آن اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮداي ﻛﺸﻒ و ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﻳﺎ .... ﺛﺎﻧﻴﺎً ادﺑﻴﺎت آن روزﮔﺎر اﻳﺮان و ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻲ و ﮔﺎه ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﻋﺮان ﻳﺎ ..... ﺷﻌﺮ . ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ؛. ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻔﻈﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻳﻪ ...... ﭼﻮ ﺑﺮﮔﺮدد ﻣﺰاج از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ...... ارﻫﺎ دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﺪه ﺑﺼﻴﺮت ﻧﺪارﻧﺪ ﻳﺎ در ﺣﻜﻢ ﻋﺼﺎﻳﻲ اﺳﺖ.