پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۰

اشتغال بیش از هزارو400 نفر درشازند