دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۵

اعتراض به خشونت های مسلحانه در آمریکا با انداختن هفت هزار جفت کفش روبروی ...