چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۲

اعتراض به خشونت های مسلحانه در آمریکا با انداختن هفت هزار جفت کفش روبروی ...