دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۲

اعتراض جمعی از نگهبانان شهرداری رشت در مقابل شرکت پیمانکاری زیرنظر شهرداری