پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۱

اعتراض جمعی از نگهبانان شهرداری رشت در مقابل شرکت پیمانکاری زیرنظر شهرداری