جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۳

اعتقادی به آمارسازی در حوزه اشتغال نداریم تهاتر 62 میلیارد تومان از بدهی ...