جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۳۵

اعزام گروه های جهادی بسیج سازندگی به سرکلاته خرابشهر خیرین در راستای ...