یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۵۲

اعضای منتخب شوراهای صنفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معرفی شدند