پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۷

اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از اقدامات ابلهانه آمریکا است