شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۸

اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از اقدامات ابلهانه آمریکا است