چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۴

افزایش روابط همکاری سوریه و کمیته بین المللی صلیب سرخ