دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۲

الفاظ رکیک بخشی از گفتمان عادی ترامپ است