پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۴۵

الفاظ رکیک بخشی از گفتمان عادی ترامپ است