پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۳

امام خمینی (ره) پیوند عمیق و ناگسستنی با مردم داشت