چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۰۰

امام خمینی (ره) پیوند عمیق و ناگسستنی با مردم داشت