پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۴

امیدوارم مردم مرا در نقش های منفی بپذیرند حضورم در رهایم نکن متفاوت بود