پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۳

انتقال 33 نفر از زائران حادثه دیده گچسارانی